Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie

Monografia stanowi zasadniczy efekt realizacji - przez zespół złożony z pracowników naukowo badawczych Katedry Procesu Zarządzania - projektu badawczego pt. Wybrane problemy zarzą dzania relacjami w przedsiębiorstwie, sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem tego projektu była identyfikacja i charakterystyka najważniejszych zagadnień i narzędzi metodycznych zarządzania relacjami w czterech obszarach działalności firmy, tj. w zakresie: stosunków i warunków pracy, kapitału relacyjnego, relacji sieciowych oraz relacji kształtowanych poprzez negocjacje.

Głównym rezultatem rozważanego projektu jest uporządkowanie i wzbogacenie wiedzy w zakresie zarządzania relacjami, ze szczególnym uwzględnieniem czterech wyżej wymienionych obszarów oraz stworzenie praktycznych rozwiązań użytkowych w postaci zasad i procedur kształtowania oraz doskonalenia relacji firmy z interesariuszami (wewnętrznymi i zewnętrznymi), zwłaszcza w zakresie tworzenia i rozwijania partnerstwa strategicznego

Kategoria: