Celem projektu był przegląd, krytyczna analiza i ocena współczesnych koncepcji analizy sprawności wybranych systemów zarządzania. Badania zostały ukierunkowane na rozwinięcie uniwersalnego znaczenia sprawności w odniesieniu do poziomów zarządzania organizacjami (zarządzania strategicznego i operacyjnego), a także do wybranych dziedzin i funkcji zarządzania, w szczególności do systemu zarządzania informacjami, jakością, zapasami, systemu motywacyjnego, nadzoru korporacyjnego, systemów logistycznych i innych. Projekt obejmie systematykę omawianych w literaturze koncepcji badania sprawności systemów zarządzania oraz propozycje nowych ujęć analitycznych, które zostały opisane w formule operacyjnej.

Na potrzeby realizacji projektu przyjęto założenie, że sprawność będzie rozumiana w sensie uniwersalnym i syntetycznym, zgodnie z prakseologiczną wykładnią tego pojęcia. Przedmiotem badania sprawności systemów zarządzania były elementy, funkcje, struktura, procesy oraz metody. Założenia badawcze projektu wynikały z wytycznych analizy systemowej, w szczególności z zasady rozpatrywania części w kontekście całości oraz uwzględniania efektów synergii. Bariery i ograniczenia sprawności systemów zarządzania były rozpoznawane pod kątem determinant wewnętrznych, a także z perspektywy zmienności i złożoności otoczenia. Identyfikacja systemów zarządzania przyjęła postać charakterystyk funkcjonalnych (statyka) oraz procesowych (dynamika) wybranych systemów, z uwzględnieniem podejścia holistycznego. Ocena użyteczności badanych koncepcji miała charakter porównawczy oraz postulatywny.

Punktem wyjścia realizacji procesu operacjonizacji oraz budowy odpowiednich miar była analiza źródeł oraz przejawów sprawności wybranych systemów zarządzania. Proces operacjonizacji ogólnych koncepcji badania sprawności obejmował definiowanie, parametryzację, opis szczegółowy oraz kwantyfikację cech sprawności wybranych systemów zarządzania.

Wyniki realizacji projektu obejmują:

  • identyfikację ograniczeń i barier osiągania wysokiej sprawności systemów zarządzania,
  • ocenę użyteczności proponowanych w literaturze przedmiotu modeli analizy,
  • rozwinięcie metodyki oceny sprawności systemów zarządzania organizacjami,
  • określenie kierunków rozwoju doskonalenia systemów zarządzania współczesnymi organizacjami w warunkach wysokiej złożoności i zmienności otoczenia