Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część I

Projekt obejmie przegląd, analizę porównawczą oraz systematykę współczesnych tendencji i koncepcji badawczych, które pojawiły się w okresie kilku ostatnich dekad w nauce o zarządzaniu. Celem badań jest identyfikacja głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce zarządzania organizacjami. Badania dotyczyły trzech obszarów tematycznych, tj. systemów organizacyjnych, systemów informacyjnych oraz systemów motywacyjnych. Rozpoznane problemy w poszczególnych grupach tematycznych zostały opisane z punktu widzenia struktur i funkcji badanych systemów. W ramach tych obszarów omówiono następujące zagadnienia: doskonalenie systemu zarządzania procesowego, zarządzanie łańcuchem wartości, wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu organizacji, teoretyczne modele zarządzania kompetencjami, strategie prowadzenia negocjacji w przedsiębiorstwie, ergonomię i zarządzanie bezpieczeństwem pracy, analizę strategii organizacji z perspektywy teorii gier, diagnozę algorytmów informatycznego wspomagania zarządzania, analizę czynników ryzyka współpracy z operatorem logistycznym, kierunki rozwoju koncepcji zarządzania jakością, badania nad rozwojem sieci organizacyjnych, kierunki zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw, oraz podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami

Identyfikacja kierunków badań w naukach o zarządzaniu przeprowadzona została poprzez wstępne wyodrębnienie dziedzin szczegółowych w ramach trzech wyżej wymienionych obszarów tematycznych. Podstawę wyodrębnienia obszarów szczegółowych stanowiła wartość teoretyczna (poznawcza), użytkowa (aplikacyjna), heurystyczna oraz popularyzatorska podejmowanych zagadnień.

Oprócz efektów naukowych, projekt ukierunkowany został na osiągnięcie efektów praktycznych, tj. na: a) zdefiniowanie węzłowych problemów zarządzania we współczesnej gospodarce, b) ocenę efektywności obecnie wykorzystywanych metod w zarządzaniu organizacjami oraz c) wskazanie kierunków doskonalenia stosowanych praktyk.

Kategoria: