Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część II

Celem badań podjętych w projekcie jest charakterystyka metod omawianych w światowej literaturze przedmiotu i stosowanych w praktyce zarządzania, ocena i rozwinięcie wybranych koncepcji oraz wskazanie kierunków dalszego doskonalenia proponowanych rozwiązań metodycznych. Punkt wyjścia prac w ramach części II projektu stanowił przegląd współczesnych rozwiązań metodycznych w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania dziedzinami, które zidentyfikowano jako obszary badawcze w części I projektu. Dokonano krytycznej analizy i oceny stosowanych rozwiązań metodycznych w rozpoznanych dziedzinach zarządzania.

Badania studialne metodologii zarządzania w zakresie wyodrębnionych obszarów obejmą: 

1. Klasyfikację metod. Klasyfikacja przeprowadzona została odpowiednio do funkcji i podfunkcji badawczych.

2. Badania porównawcze metod. Porównania przeprowadzono ze względu na spełnianie funkcji i podfunkcji badawczych, charakter ilościowy i jakościowy, podobieństwa, różnice oraz relacje między metodami.

3. Analiza krytyczna metod. W analizie metod wykorzystano takie kryteria jak: wartość poznawcza i użytkowa, jakość i obiektywność pomiaru, aktualność i kompletność danych, łatwość lub trudność uzyskania danych, prostota (łatwość) lub trudność opanowania metod, pracochłonność, kosztochłonność, skuteczność, funkcjonalność. Podjęta zostanie także kwestia efektywności agregatowej badanych metod oraz zbadane będą możliwości i prognozy dalszego rozwoju metod.

Badania studialne ukierunkowane zostały na doskonalenie istniejących  metod, rozwijanie metod hybrydowych oraz tworzenie nowych metod.

Rezultatem podjętych badań było: a) zdefiniowanie węzłowych problemów zarządzania we współczesnej gospodarce, b) ocena efektywności obecnie wykorzystywanych metod w zarządzaniu organizacjami oraz c) wskazanie kierunków doskonalenia stosowanych praktyk.

Kategoria: