Proponowany zakres badań obejmuje charakterystykę oraz analizę porównawczą podstawowych koncepcji, modeli i metod doskonalenia procesów zarządzania w odniesieniu do podstawowych obszarów działalności organizacji. Wstępnie przyjęto następujące obszary badawcze: zarządzanie strategiczne, sieci organizacyjne, systemy złożone, zarządzanie projektami (w tym zarządzanie portfelem projektów), zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kompetencjami, logistyka, zarządzanie jakością, łańcuch wartości, procesy decyzyjne, wspomaganie informatyczne procesów zarządzania, etyczny i kulturowy kontekst zarządzania, społeczna odpowiedzialność zarządzania przedsiębiorstwem, konflikty wewnątrzorganizacyjne. Dobór zagadnień został dokonany przede wszystkim ze względu na potrzebę systematyzacji głównych ujęć modelowych oraz metod i procedur badawczych, służących doskonaleniu procesów zarządzania organizacjami.

Celem badań jest identyfikacja głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce zarządzania organizacjami. Końcowym efektem badań będzie przegląd, analiza i ocena koncepcji, modeli i metod doskonalenia procesów zarządzania organizacjami.

Rozległość problematyki związanej z doskonaleniem procesów zarządzania organizacjami sprawia, że przedstawienie głównych tendencji rozwoju w tym zakresie staje się z jednej strony zadaniem coraz bardziej złożonym, z drugiej niezbędnym z perspektywy przyszłości. Stąd przedsięwzięcia zmierzające do uporządkowania i systematyzacji dorobku w zakresie doskonalenia procesów zarządzania organizacjami wydają się być szczególnie użyteczne. Wychodząc z takich założeń, projekt ma na celu pokreślenie tych aspektów, które ukierunkowują badania i zastosowania praktyczne.

Efektem podjętych badań będzie:

  • rozpoznanie i scharakteryzowanie najnowszych teorii i koncepcji badawczych związanych z doskonaleniem procesu zarządzania organizacjami,
  • identyfikacja współczesnych trendów w zakresie podjętej problematyki i ich konfrontacja z tradycyjnymi rozwiązaniami,
  • dokonanie przeglądu, analiza porównawcza i ocena stosowanych oraz możliwych do zastosowania metod,
  • ocena użyteczności metod w zakresie ich zastosowań,
  • ocena wpływu zmian technologicznych na rozwój koncepcji i metod doskonalenia procesów zarządzania organizacjami.

Wyniki badań będą publikowane w postaci artykułów naukowych i referatów na konferencje oraz zostaną wykorzystane w pracach habilitacyjnych i doktorskich. Efekty przeprowadzonych badań zostaną również wykorzystane dla celów dydaktycznych, podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania.