Cel

Główne cele obecnej edycji konferencji to uczczenie dorobku naukowego Prof. UEK dr hab. Czesława Mesjasza, a także wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, integracja środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu, jak również wsparcie rozwoju doktorantów.

Pliki konferencji

Tematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności działania systemów organizacyjnych, a także zarządzania projektami i procesami, w tym przede wszystkim:

 • uwarunkowania projektowania i funkcjonowania systemów organizacyjnych,
 • bezpieczeństwo procesów realizowanych w organizacjach i w kooperacji,
 • wyzwania zarządzania projektami i procesami wobec narastającej złożoności uwarunkowań funkcjonowania organizacji,
 • ujęcia teoretyczne i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym,
 • zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • informatyczne wspomaganie zarządzania organizacjami
 • problemy zarządzania w dostosowaniu działalności do warunków przemysłu 4.0 oraz 5.0.

Artykuły i referaty zgłaszane na konferencję mogą także obejmować następujące obszary tematyczne:

 • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
 • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
 • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
 • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
 • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
 • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
 • zarządzanie informacjami i wdrażanie narzędzi informatycznych.

Rada programowa

 • Prof. dr hab. Paweł Cabała – Przewodniczący 
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Honorowy przewodniczący 
 • Prof. dr hab. Grzegorz Bełz 
 • Prof. dr hab. Emil Bukłaha 
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert 
 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon 
 • Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz 
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki 
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
 • Prof. dr hab. inż. Eryk Głodziński 
 • Prof. dr hab. Piotr Grajewski 
 • Prof. dr hab. Andrzej Jaki 
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosiński 
 • Prof. dr hab. Mateusz Juchniewicz 
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
 • Prof. dr hab. Jarosław Karpacz 
 • Prof. dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska 
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
 • Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek 
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet 
 • Prof. dr hab. Jacek Strojny 
 • Prof. dr hab. Michał Trocki 
 • Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin 
 • Prof. dr hab. inż. Marek Wirkus 
 • Prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz 
 • Prof. dr hab. Paweł Wyrozębski 
 • Prof. dr hab. Czesław Zając 
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska 
 • Prof. dr hab. Bernard Ziębicki

Ramowy program konferencji

W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne – inauguracyjna, poświęcona dorobkowi naukowemu Prof. UEK dr hab. Czesława Mesjasza, sesja podsumowująca, tematyczne sesje panelowe oraz sesje seminaryjna dla doktorantów. Obok obrad konferencyjnych zaplanowano uroczystą kolację oraz uczestnictwo w spektaklu w Teatrze Witkacego w Zakopanem. Szczegółowy program zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Miejsce konferencji

Hotel LOGOS*** w Zakopanem, ul. Grunwaldzka 10, www.logos-zakopane.pl.

Publikacja konferencyjna

Nadesłane teksty zostaną przekazane do Wydawnictwa TNOiK (Dom Organizatora) i opublikowane w postaci rozdziałów monografii (na podstawie pozytywnej recenzji).

W przypadku niedotrzymania terminu przesłania artykułu (do dnia 15 kwietnia 2024 roku) lub niespełnienia wymogów redakcyjnych – tekst nie może zostać opublikowany.

Wymogi edytorskie

Objętość tekstu artykułu nie powinna przekroczyć 0,5 arkusza autorskiego (do 20 000 znaków ze spacjami). Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia artykułu i wymagań edytorskich są dostępne w formie szablonu do pobrania.

Ważne daty

Data

Opis

Do 15 marca 2024 r. Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w formularzu zgłoszeniowym
Do 30 marca 2024 r. Dokonanie opłaty za udział w konferencji
Do 15 kwietnia 2024 r. Przesłanie tekstu referatu zgodnie z wymogami redakcyjnymi na adres: konf_kpz@uek.krakow.pl
Do 15 września 2024 r. Przesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji
19-21 września 2024 r. Konferencja w Zakopanem

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, publikację referatu, zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie oraz imprezy towarzyszące. Podane w tabeli kwoty dotyczą udziału jednej osoby. 

Źródło finansowania

Środki publiczne* (VAT zw.)

Środki inne (VAT 23%)

zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, opublikowanie artykułu

2250 PLN

2767,50 PLN

zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, opublikowanie artykułu

2050 PLN

2521,50 PLN

zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym, z możliwością wygłoszenia prezentacji, bez publikacji artykułu

1700 PLN

2091 PLN

zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, z możliwością wygłoszenia prezentacji, bez publikacji artykułu

1500 PLN

1845 PLN

* Opłata ze środków publicznych dotyczy sytuacji, w której uczestnik finansuje udział w konferencji ze środków publicznych poświadczając to stosownym oświadczeniem przesyłanym po rejestracji na adres konf_kpz@uek.krakow.pl.

Opłaty prosimy wnosić do dnia 30 marca 2024 roku na konto: 

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
NIP: 676-228-17-10
Nr rachunku: 15 1600 1013 1821 3894 5000 0008
Tytuł wpłaty: Konferencja KPZ 2024, Imię Nazwisko


Komitet organizacyjny

 • Dr Tomasz Małkus – Przewodniczący
 • Dr Małgorzata Marchewka
 • Dr Jolanta Walas-Trębacz
 • Dr Krzysztof Woźniak
 • Dr Aida Stępniak-Mierzejewska
 • Mgr Kamila Kwiatkowska
 • Mgr Małgorzata Zakrzewska

W sprawach związanych z konferencją prosimy kontaktować się z komitetem organizacyjnym, e-mail: konf_kpz@uek.krakow.pl.