Studenci w trakcie trwania studiów uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach i urzędach. Znalezienie przedsiębiorstwa jest zadaniem studenta, jakkolwiek możesz się zainteresować dostępnymi ofertami w Akademickim Centrum Kariery UEK. Rozliczenie praktyki wymaga kilku formalności. Dobre przygotowanie skróci ich czas do minimum.

Zaliczenie praktyki

 1. Wybierz organizację (przedsiębiorstwo, jednostkę administracyjną), w której praktyka będzie realizowana.
 2. Przygotuj umowę o praktykę studencką, która ma zostać zawarta pomiędzy kierownikiem Katedry Procesu Zarządzania a opiekunem praktykanta w organizacji. Wzór umowy znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik Umowa).
 3. Instrukcja wypełniania:
  - w miejscu w którym znajduje się: "umowa zawarta w..." należy wpisać "Krakowie", "siedziba firmy" - podać pełny adres.
  - jako osobę zawierającą umowę ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego należy wpisać: "Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała - Kierownik Katedry Procesu Zarządzania"
  - podpisz wszystkie trzy egzemplarze umowy, a następnie uzyskaj podpisy organizatora praktyki (wraz z czytelną pieczątką)
  - w dalszej kolejności należy przekazać wszystkie trzy egzemplarze umowy (podpisane przez praktykanta i organizatora praktyk) do sekretariatu Katedry Procesu Zarządzania, w celu zarejestrowania umowy, a następnie uzyskania podpisu Kierownika Katedry Procesu Zarządzania.
 4. Uwaga: Należy pamiętać, że umowa taka może być zawarta tylko wtedy, jeśli osoba podejmująca praktykę posiada aktualny wpis na semestr, w którym ma być realizowana praktyka. Umowa o praktykę nie może zostać zawarta, jeśli osoba starająca się o przyjęcie na praktykę została skreślona z listy studentów. Należy także pamiętać o wykupie ubezpieczenia NNW i OC na czas realizacji praktyki.
 5. Praktyka realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Powinna ona trwać nie krócej niż 4 tygodnie i uwzględniać zagadnienia, które będą przedmiotem rozważań w pracy dyplomowej opracowywanej przez studenta. Warto zatem najpierw wybrać tematykę pracy dyplomowej.
 6. Po zakończeniu praktyki opracuj raport, w którym opiszesz praktyki. Raport powinien uwzględniać:
 • wskazanie jednostki w strukturze organizacyjnej, w której prowadzona była praktyka,
 • opis pozyskanej wiedzy, nabytych umiejętności oraz kompetencji społecznych w ramach zadań wykonywanych podczas praktyki odpowiednio do efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), wskazanych w Karcie przedmiotu "Praktyka zawodowa" dla kierunku studiów Zarządzanie.
 • wzór raportu na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik Raport).
 1. Zapewnij potwierdzenie opisów prac umieszczonych w Raporcie przez przełożonego/organizatora praktyk (podpis i pieczątka).
 2. Raport z praktyki złóż do akceptacji Opiekunowi praktyk studenckich w Katedrze Procesu Zarządzania (dr Tomasz Małkus).
 3. Uwaga! Procedura dotyczy wyłącznie studentów, dla których Opiekunem praktyk, wskazanym w systemie USOS jest Dr Tomasz Małkus. Jeśli Twoim Opiekunem praktyk jest Osoba w innej Katedrze, skontaktuj się z osobą we właściwej Katedrze.
 4. Na podstawie treści raportu z praktyki opiekun w Katedrze dokonuje wpisu zaliczenia praktyki w systemie USOS.

Zaliczenie praktyki dla osób pracujących

Jeśli pracujesz w firmie, możesz tą pracę potraktować jako swoją praktykę studencką. W tym celu:

 1. Przygotuj wniosek o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki. Wzór znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik Wniosek o zaliczenie pracy jako praktyki).
 2. Opis zadań wykonywanych na stanowisku pracy musi zostać potwierdzony przez przełożonego (podpis i pieczątka).
 3. Złóż wniosek do akceptacji opiekuna praktyk w Katedrze Procesu Zarządzania. Pamiętaj, że należy również dostarczyć umowę o pracę do wglądu opiekuna praktyk (dr Tomasz Małkus).
 4. Uwaga! Procedura dotyczy wyłącznie studentów, którzy w systemie USOS jako Opiekuna praktyk mają wskazanego dr Tomasza Małkusa. Jeśli Twoim Opiekunem praktyk jest osoba z innej Katedry, skontaktuj się z tą Osobą we właściwej Katedrze.
 5. Akceptację można uzyskać, jeśli charakterystyka pracy zawodowej zapewnia realizację efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętnosci i kompetencji społecznych, wyszczególnionych w karcie przedmiotu "Praktyka zawodowa" dla kierunku studiów Zarządzanie.
 6. Na podstawie akceptacji wniosku złożonego przez studenta opiekun praktyk w Katedrze dokonuje wpisu zaliczenia praktyki w systemie USOS.