Zasady zaliczania praktyk

Studenci w trakcie trwania studiów uczestniczą w praktykach w przedsiębiorstwach i urzędach. Znalezienie przedsiębiorstwa jest zadaniem studenta, jakkolwiek możesz się zainteresować dostępnymi ofertami w Akademickim Centrum Kariery UEK albo naszym programem praktyk studenckich. Rozliczenie praktyki wymaga kilku formalności. Dobre przygotowanie skróci ich czas do minimum.

Zaliczenie praktyki

 1. Wybierz organizację (przedsiębiorstwo, jednostkę administracyjną), w której praktyka będzie realizowana.
 2. Przygotuj umowę o praktykę studencką, która ma zostać zawarta pomiędzy kierownikiem Katedry Procesu Zarządzania a opiekunem praktykanta w organizacji. Wzór umowy znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik nr 1).
 3. Instrukcja wypełniania:
  - w miejscu w którym znajduje się: "umowa zawarta w..." należy wpisać "Krakowie", "siedziba firmy" - podać pełny adres.
  - jako osobę zawierającą umowę ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego należy wpisać: "Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała - Kierownik Katedry Procesu Zarządzania"
  - podpisz wszystkie trzy egzemplarze umowy, a następnie uzyskaj podpisy organizatora praktyki (wraz z czytelną pieczątką)
  - w dalszej kolejności należy przekazać wszystkie trzy egzemplarze umowy (podpisane przez praktykanta i organizatora praktyk) do sekretariatu Katedry Procesu Zarządzania, w celu zarejestrowania umowy, a następnie uzyskania podpisu Kierownika Katedry Procesu Zarządzania.
 4. Uwaga: Należy pamiętać, że umowa taka może być zawarta tylko wtedy, jeśli osoba podejmująca praktykę posiada aktualny wpis na semestr, w którym ma być realizowana praktyka. Umowa o praktykę nie może zostać zawarta, jeśli osoba starająca się o przyjęcie na praktykę została skreślona z listy studentów.
 5. Praktyka realizowana jest na podstawie zawartej umowy. Powinna ona trwać nie krócej niż 4 tygodnie i uwzględniać zagadnienia, które będą przedmiotem rozważań w pracy dyplomowej opracowywanej przez studenta. Warto zatem najpierw wybrać tematykę pracy dyplomowej.
 6. Po zakończeniu praktyki opracuj raport, w którym opiszesz praktyki. Raport powinien uwzględniać:
 • wskazanie jednostki w strukturze organizacyjnej, w której prowadzona była praktyka,
 • zakres zadań powierzonych Tobie podczas trwania praktyki,
 • opis pozyskanej wiedzy oraz nabytych umiejętności.

Wzór raportu na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik nr 2).

 1. Wypełnij indeks na stronie 85 (poświadczenie odbycia praktyki).
 2. Raport z praktyki złóż do akceptacji opiekunowi praktyk studenckich w Katedrze (dr Tomasz Małkus).
  Uwaga! Procedura dotyczy wyłącznie studentów piszących prace dyplomowe u promotorów będących pracownikami Katedry Procesu Zarządzania. Jeśli Twoim promotorem jest kto inny, skontaktuj się z osobą we właściwej katedrze.
 3. Na podstawie treści raportu z praktyki opiekun w Katedrze dokonuje wpisu zaliczenia praktyki w indeksie.

Zaliczenie praktyki dla osób pracujących

Jeśli pracujesz w firmie, możesz tą pracę potraktować jako swoją praktykę studencką. W tym celu:

 1. Przygotuj wniosek o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki. Wzór znajdziesz na stronie Akademickiego Centrum Kariery UEK (załącznik nr 3).
 2. Wypełnij indeks na stronie 85 (poświadczenie odbycia praktyki).
 3. Złóż wniosek do akceptacji opiekuna praktyk w Katedrze Procesu Zarządzania. Pamiętaj, że należy również dostarczyć umowę o pracę do wglądu opiekuna praktyk (dr Tomasz Małkus)
  Uwaga! Procedura dotyczy wyłącznie studentów piszących prace dyplomowe u promotorów będących pracownikami Katedry Procesu Zarządzania. Jeśli Twoim promotorem jest osoba z innej katedry, skontaktuj się z osobą we właściwej katedrze.
 4. Akceptację można uzyskać, jeśli charakterystyka pracy zawodowej jest zbieżna z problematyką pracy dyplomowej, przygotowywanej przez studenta.
 5. Na podstawie akceptacji wniosku złożonego przez studenta opiekun praktyk w Katedrze dokonuje wpisu zaliczenia praktyki obowiązkowej w indeksie.

 

Kategoria: