XI edycja konferencji z cyklu Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, pt. Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach odbyła się w dniach 7-9 września 2022 r. w Zakopanem. Wydarzenie powiązane było z jubileuszem 30-lecia działalności Katedry Procesu Zarządzania.

Partnerem Konferencji były Wodociągi Masta Krakowa oraz Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Cele konferencji

Celem konferencji była wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń, prezentacja wyników badań naukowych, integracja środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu, a także wsparcie rozwoju doktorantów.

Tematyka

Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia teoretyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności działania systemów organizacyjnych, a także zarządzania projektami i procesami, w tym przede wszystkim:
    • uwarunkowania projektowania i funkcjonowania systemów organizacyjnych,
    • bezpieczeństwo procesów realizowanych w organizacjach i w kooperacji,
    • wyzwania zarządzania projektami i procesami wobec narastającej złożoności uwarunkowań funkcjonowania organizacji,
    • ujęcia teoretyczne i doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym,
    • zarządzanie innowacjami,
    • zarządzanie zasobami ludzkimi,
    • informatyczne wspomaganie zarządzania organizacjami.
    • kreowanie strategii zmian i rozwoju organizacji,
    • implementacja strategii w warunkach globalizacji,
    • doskonalenie struktur organizacyjnych i sieci organizacyjne,
    • projektowanie i wdrażanie elastycznych systemów wytwarzania i logistyki,
    • koncepcje zarządzania innowacjami i kapitałem intelektualnym,
    • rozwój potencjału społecznego i zarządzanie kompetencjami organizacji,
    • zarządzanie informacjami i wdrażanie narzędzi informatycznych.

Rada Programowa

 • Prof. dr hab. Paweł Cabała – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Honorowy przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grzegorz Bełz
 • Prof. dr hab. Emil Bukłaha
 • Prof. dr hab. Piotr Buła
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert
 • Prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • Prof. dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • Prof. dr hab. inż. Eryk Głodziński
 • Prof. dr hab. Piotr Grajewski
 • Prof. dr hab. Andrzej Jaki
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosiński
 • Prof. dr hab. Mateusz Juchniewicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta
 • Prof. dr hab. Jarosław Karpacz
 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk
 • Prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
 • Prof. dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska
 • Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek
 • Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Prof. dr hab. Jacek Strojny
 • Prof. dr hab. Marek Szarucki
 • Prof. dr hab. Michał Trocki
 • Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
 • Prof. dr hab. inż. Marek Wirkus
 • Prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
 • Prof. dr hab. Paweł Wyrozębski
 • Prof. dr hab. Czesław Zając
 • Prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Prof. dr hab. Bernard Ziębicki

Program konferencji

7 września 2022 r. – środa

Panel: Współczesne wyzwania Nauk o zarządzaniu i jakości

 • Moderator: Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała
 • Uczestnicy panelu: Prof. dr hab. Jarosław Karpacz, Prof. dr hab. Seweryn Spałek, Prof. dr hab. inż. A. Zakrzewska-Bielawska, Prof. SGH dr hab. Mateusz Juchniewicz, Prof. UEK dr hab. Bernard Ziębicki

I sesja plenarna: Współczesne problemy zarządzania organizacjami

 • Prof. dr hab. H. Bieniok: Zarządzanie samym sobą jako determinanta sprawnego zarządzania organizacją
 • Prof. dr hab. A. Stabryła: Zagrożenia i ryzyko w zarządzaniu procesami biznesowymi
 • Prof. PG dr hab. inż. M. Wirkus, Prof. SANS dr K. Tubielewicz: Kompleksowa ocena efektywności ekonomicznej realizacji projektu
 • Prof. UG dr hab. P. Wróbel: Model pracy zdalnej w sektorze IT

8 września 2022 r. – czwartek

II sesja plenarna: Uwarunkowania rozwoju innowacyjności w działalności przedsiębiorstwa

 • Prof. UEK dr hab. Cz. Mesjasz: Teoretyczne podstawy działania przedsiębiorstwa w przemyśle 4.0
 • Prof. dr hab. inż. S. Spałek Zarządzanie projektami w turbulentnych czasach złożoności systemów
 • Prof. dr hab. L. Kozioł: Koncepcja systemu oceny potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
 • Prof. dr hab. inż. L. Woźniak: Kierunki innowacyjności w przemyśle lotniczym
 • Prof. PG dr hab. D. Dąbrowski: Szacowanie przewagi konkurencyjnej w procesie rozwoju nowego produktu

III sesja plenarna: Uwarunkowania strategicznego zarządzania organizacjami

 • Prof. dr hab. A. Szplit: Profesor R. Krupski – redundancja w strukturze strategii zasobów i kompetencji wobec teorii instytucjonalnej przedsiębiorstwa
 • Prof. UEK. dr hab. A. Jaki, dr S. Kruk: Analiza sektorowa rentowności finansowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Dr M. Szplit: Strategiczne uwarunkowania wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie
 • Dr H. Cichocki: Cechy społeczne i demograficzne liderów samorządowych a zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w projekty UE
 • Prof. UEK dr hab. P. Cabała: Podejścia do tworzenia scenariuszy w analizie prospektywnej

IV sesja plenarna: Rozwój zarządzania projektami

 • Prof. UEK dr hab. S. Wawak: Kierunki rozwoju badań w zarządzaniu projektami
 • Prof. SGH dr hab. P. Wyrozębski: Biuro zarządzania projektami w zwinnym środowisku organizacji
 • Prof. SGH dr hab. E. Bukłaha: Czy Earned Value nadaje się do kontroli projektów typu agile?
 • Prof. WAT dr inż. S. Rozmus: Metoda oceny możliwości realizacji portfeli projektów przedsiębiorstwa przy ograniczonych zasobach
 • Dr M. Trzeciak: Warunki osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu programem – zarys problematyki badawczej
 • Prof. UEK dr hab. M. Sołtysik, mgr M. Zakrzewska, lic. S. Jarosz: W kierunku zrównoważonego zarządzania projektami. Kontekst IPMA Project Excellence Model

V sesja plenarna: Zarządzanie procesami w organizacjach

 • Prof. PRz dr hab. J. Strojny: Ocena modeli dojrzałości procesowej pod kątem użyteczności dla branży IT
 • Dr P. Sliż: Subiektywna versus zobiektywizowana ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji
 • Prof. UJK dr hab. O. Flak: Reprezentacja pracy menedżera zespołu za pomocą układu wielkości organizacyjnych w kontekście zarządzania opartego o sztuczną inteligencję
 • Dr inż. S. Tchórzewski: Klient i dostawca – razem czy osobno? Zarys problematyki badawczej
 • Prof. UEK dr hab. A. Kozina, Dr T. Małkus: Funkcje konfliktów organizacyjnych w systemie logistycznym firmy

9 września 2022 r. – piątek

Seminarium doktoranckie – część I: Zarządzanie projektami

Prowadzący: Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz

 • Mgr J. Drobnicka: Zarządzanie pozytywnymi czynnikami ryzyka w portfelu projektów
 • Mgr P. Major: Projekty w organizacjach pozarządowych
 • Mgr inż. M. Szymborski: Ład projektowy w zarządzaniu zamówieniami – perspektywa organizacji projektowych funkcjonujących w Polsce
 • Mgr inż. E. Senczyszyn-Rożek: Determinanty skuteczności zarządzania Przedsiębiorstwem 4.0
 • Mgr U. Zemlińska-Sikora: Zarządzanie projektami w warunkach nadmiaru informacji

Seminarium doktoranckie – część II: Problemy zarządzania organizacjami

Prowadzący: Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak

 • Mgr P. Dulski: Specyfika zarządzania ryzykiem wyrobów medycznych z wykorzystaniem normy ISO 14971
 • Mgr K. Grząba: Możliwości wykorzystania wywiadu biznesowego w procesie negocjacji
 • Mgr M. Inglot: Koncepcja modelu procesów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Mgr M. Zakrzewska: Koncepcja zrównoważonego zarządzania projektami

Patronat medialny

 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń
 • Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Komitet organizacyjny

 • Dr Tomasz Małkus – Przewodniczący
 • Dr Małgorzata Marchewka
 • Dr Jolanta Walas–Trębacz
 • Dr Mariusz Sołtysik
 • Dr Krzysztof Woźniak
 • Mgr Małgorzata Zakrzewska