Miejsce i czas: Polańczyk, wrzesień 2008

Tytuły i autorzy referatów

 1. Adamczewski Piotr - Funkcje, struktura i kierunki rozwoju systemów informatycznych klasy ERP
 2. Adamik Anna - Problemy kształtowania skutecznych sieci współpracy międzyorganizacyjnej
 3. Bagiński Jan, Zalewska-Traczyk Małgorzata - Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji
 4. Balcerak Alicja - Symulacja interaktywna we wspomaganiu uczenia się organizacyjnego
 5. Barabasz Adela - Osobowość przywódcy a struktura organizacji
 6. Barczak Beata - Relacje międzyorganizacyjne we współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu
 7. Bartusik Katarzyna - Zarządzanie wiedzą na przykładzie firm branży telekomunikacyjnej
 8. Baruk Agnieszka Izabela - Wybrane bodźce aktywizujące współczesnych pracowników
 9. Baruk Jerzy - Działalność badawczo-rozwojowa źródłem wiedzy w procesach innowacyjnych
 10. Bąkowska-Morawska Urszula - Doskonalenie struktury organizacyjnej na przykładzie wybranego urzędu miasta na Dolnym Śląsku
 11. Beliczyński Jan - Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej
 12. Bendkowski Jacek - Przesłanki tworzenia wirtualnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań
 13. Bieniok Henryk - Rola zarządzania talentami w rozwoju organizacji
 14. Bińczycki Bernard - Rozwój zawodowy pracowników samorządowych - wyzwania a praktyka
 15. Brodowska-Szewczuk Jolanta - Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw-ewolucja poglądów
 16. Bukowska Urszula - Szkolenia pracowników a kształtowanie wizerunku pracodawcy
 17. Byczkowski Maciej, Zawiła-Niedźwiecki Janusz - Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji w ujęciu metody TISM
 18. Cabała Paweł - Ocena strategii z wykorzystaniem metody scenariuszy
 19. Cielemęcki Mariusz - Zespoły pracownicze jako katalizatory kreatywności w organizacji
 20. Cieśliński Wojciech, Stosik Aneta - Podejście procesowe w rozwoju organizacyjnym przedsiębiorstw z zastosowaniem programu IGrafix for Six Sigma
 21. Cyfert Szymon - Wymiary doskonalenia procesów
 22. Czakon Wojciech - Jakościowe kryteria oceny więzi międzyorganizacyjnych
 23. Czekaj Janusz - Wzorce przebiegu przedsięwzięc, a koszt czasu
 24. Ćwiklicki Marek - Rozwój organizacyjny poprzez wdrożenie metody zarządzania
 25. Dąbrowski Dariusz - Pozyskiwanie informacji rynkowych przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 26. Domańska-Szaruga Beata, Wereda Wioletta - Indywidualizacja usług bankowych jako podstawa tworzenia i zarządzania relacjami z klientem
 27. Dudek Marek - Konfiguracja nowoczesnych układów strukturalnych systemów wytwarzania
 28. Dyrbuś-Graca Kazimiera - Wybrane czynniki wpływające na efektywność organizacji
 29. Dziura Marek, Litwa Piotr - Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii
 30. Firlej Krzysztof - Implementacja międzynarodowych strategii konkurencji w spółkach z indeksu WIG-Spożywczy
 31. Flak Olaf - Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w dobie elektronicznych narzędzi sieciowych
 32. Fliegner Wojciech - Ontologiczne i procesowe aspekty wspomagania zarządzania wiedzą w administracji publicznej
 33. Frąś Józef - Wybtane problemy zasobów ludzkich i zarządzania personelem w administracji publicznej
 34. Gach Daniel - Gotowość firm z sektora MSP do stosowania nowoczesnych instrumentów komunikacyjnych
 35. Gajek Katarzyna - Organizacja w ujęciu międzykulturowym – komunikowanie międzykulturowe jako jedna z kluczowych kompetencji współczesnej organizacji
 36. Gawroński Henryk - Infrastrukturalne wsparcie strategii konkurencyjności samorządów terytorialnych
 37. Glinka Beata, Gudkova Svetlana - Wyłanianie się struktur w małych przedsiębiorstwach
 38. Glińska-Neweś Aldona - Budowanie pozytywnego potencjału jako czynnik sukcesu organizacji
 39. Głód Grzegorz - Problemy rozwoju jednostek sektora publicznego na przykładzie jednostek służby zdrowia
 40. Głód Wojciech - Rozwój przedsiębiorstwa przez umiędzynarodowienie
 41. Głuszek Ewa - Czynniki kształtujące reputację przedsiębiorstwa
 42. Grajewski Piotr - Turbulencja i laminarność procesów – elastyczne kształtowanie konfiguracji biznesu w przedsiębiorstwie
 43. Greta Marianna, Kostrzewa-Zielińska Teresa, Stanisławski Robert - Rozwój społeczeństwa informacyjnego w założeniach Strategii Lizbońskiej
 44. Grzesiak Marzena - Ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjnych w MSP kooperujących z przemysłem okrętowym
 45. Grzybowska Barbara - Motywy i efekty innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa woj. warmińsko-mazurskiego
 46. Grzybowska Katarzyna - Ocena dynamiki wprowadzania zmian organizacyjnych i analiza zdolności organizacji do zmian – badania pogłębione
 47. Gulski Bogusław, Mendryk Iwona - Rozwój kompetencji organizacyjnych w przedsiębiorstwie Natura S. j. - opis przypadku
 48. Gwizdała Jerzy, Susmarski Sebastian - Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w polskim sektorze bankowy
 49. Hawrysz Liliana - Wizerunek własny. Menedżerowie o sobie
 50. Herdan Agnieszka - The role of internal audit in corporate governance the case study of London Listed Companies
 51. Ignyś Agnieszka - Outsourcing informatyczny a rozwój pracowników
 52. Jabłoński Marek - Modele uczenia się w organizacji uczącej się - wyniki badań empirycznych
 53. Jaki Andrzej - Informacja księgowa, finansowa i rynkowa w ocenie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Aspekt metodyczno-praktyczny
 54. Jankowska-Mihułowicz Marzena - Wybrane problemy zarządzania informacją w procesie podejmowania decyzji
 55. Jankowska-Mihułowicz Marzena - Wymiar informacyjny procesu podejmowania decyzji strategicznych
 56. Jasińska Agnieszka, Przybyła Mieczysław - Kapitał intelektualny w jednostkach budżetowych
 57. Jedynak Piotr - Fluktuacja pracowników a ryzyko zarządzania wiedzą w organizacji
 58. Jemielniak Dariusz, Latusek Dominika - Zarządzanie pracownikami wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech
 59. Jeżak Jan, Piorunowska-Kokoszko Joanna - Zarządzanie ryzykiem jako warunek racjonalizacji procesu decydowania o fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
 60. Juchniewicz Małgorzata - Aktywność i bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w woj. warmińsko-mazurskim
 61. Kiełtyka Leszek, Jędrzejczyk Waldemar - Sztuczna inteligencja w rozwiązywaniu problemów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie
 62. Kopera Sebastian - Architektura korporacyjna jako podejście integrujące sferę biznesową i informatyczną przedsiębiorstwa
 63. Kopertyńska Maria - Rozwój kompetencji pracowników jako element motywowania i konkurencyjności firmy
 64. Kowalewski Marcin - Wykorzystanie strategicznej karty wyników do pomiaru efektywności organizacji
 65. Kowalski Tadeusz - Rola kapitału ludzkiego w państwie i samorządzie
 66. Kozina Andrzej - Metodyka opracowywania planu negocjacji w firmie
 67. Kozioł Leszek - Wieloaspektowe ujęcie systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego
 68. Kraśnicka Teresa - Innowacje w rozwoju przedsiębiorstwa
 69. Kreft Zbigniew, Mokwa Zdzisław - Aktualne koncepcje zarządzania logistycznego odniesione do organizacji opartych na sieci dostaw
 70. Kutera Robert, Sobieska-Karpińska Jadwiga - Zintegrowana internetowa platforma komunikacyjna w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP
 71. Lasak Robert - Strategie rozwoju zewnętrznego powszechnych towarzystw emerytalnych
 72. Lenart Anna - Systemy ERP a rozwój zasobów ludzkich
 73. Lichtarski Janusz - Pojęcie i istota struktur zadaniowych
 74. Lipińska Ewa - Ekonomiczne aspekty związków przyczynowo-skutkowych w gospodarowaniu odpadami
 75. Łasiński Gabriel, Głowicki Piotr, Mędrek Sławomir - Koncepcja narzędzia informatycznego w procesie zarządzania pomysłami na przykładzie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
 76. Łasiński Gabriel, Korwek Ewa, Głowicki Piotr - Rozwój kompetencji społecznych w aspekcie kultury organizacyjnej na przykładzie koncernu Volkswagen w Polsce
 77. Łukasiewicz Grzegorz - Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji
 78. Malara Zbigniew - O strukturach organizacyjnych wieku globalizacji
 79. Malec Elżbieta - Aktywny kontakt z klientem poprzez Internet
 80. Malewska Kamila - Kluczowe przesłanki zastosowania podejścia zasobowego w praktyce zarządzania strategicznego przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych
 81. Małkus Tomasz - Ryzyko współpracy z usługodawcą w outsourcingu
 82. Marzec Izabela - Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym
 83. Matejun Marek - Pośrednie korzyści rozwojowe wynikające z outsourcingu rachunkowości i doradztwa podatkowego dla firm sektora MSP
 84. Mazur Gabriela, Obrzud Jacek - Projektowanie logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie przemysłowym.
 85. Mazur Gabriela, Obrzud Jacek - Zastosowanie mapy procesu w analizie efektywności przepływu przedmiotów pracy w systemie wytwarzania.
 86. Mesjasz Czesław - Struktury organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy
 87. Mikolas Zdenek, Peterkova J., Stefanova Z. - Enterprise Potential Development in Consideration of Delegating Competences to Entities in the Business Process
 88. Mikuła Bogusz - Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w przesiębiorstwie
 89. Niemczyk Jerzy - Strategie sieci jako strategie rozwoju zewnętrznego organizacji
 90. Nogalski Bogdan, Klimek Adam - Kataster i jego system jako nowa instytucja racjonalizująca organizację i zarządzanie gruntami
 91. Nogalski Bogdan, Wójcik-Karpacz Anna , Karpacz Jarosław - Wybrane aspekty strategicznej roli wiedzy w działalności średniego przedsiębiorstwa produkcyjnego - rozważania na kanwie studium przypadku
 92. Nowicki Adam, Burkot Bogdan - Zastosowanie obiektowych metod modelowania w zarządzaniu procesami biznesu
 93. Obora Hubert - Model architektury organizacji procesowej APQC
 94. Olejczyk-Kita Katarzyna - Wykorzystanie okacji przez przedsiębiorstwa turystyczne - wyniki badań empirycznych
 95. Pasieczny Jacek - Profil gminy jako instrument tworzenia i utrwalania jej przewagi konkurencyjnej
 96. Paszta Ewa - POTRZEBY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW
 97. Pawlak Marek - Identyfikacja struktury kadr zarządzających polskimi spółkami akcyjnymi
 98. Perechuda Kazimierz, Szewc Waldemar - Metodyka samodzielnego wdrażania systemu zarządzania wiedzą w kancelarii doradztwa podatkowego
 99. Piekarz Halina - Implementacja strategii z perspektywy procesu zarządzania
 100. Pietras Paweł - Zarządzanie organizacją sieciową przy wykorzystaniu idei Web 2.0
 101. Pietruszka-Ortyl Anna - Kreowanie partnerstwa w polskiej branży IT - teoria i praktyka
 102. Piwoni-Krzeszowska Estera - Doskonalenie struktury organizacyjnej na potrzeby kształtowania relacji z prosumentami
 103. Plichta Jarosław - Nowoczesne technologie informacyjne a problem asymetrii informacji
 104. Połomska-Jasienowska Agnieszka - Federacja Pracodawców jako forma wspierania rozwoju małych przedsiębiorstw
 105. Potocki Arkadiusz - Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów
 106. Poznańska Krystyna - Innowacje źródłem przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw
 107. Proszowska Anita - Zintegrowany system zarządzania z perspektywy strategii rozwoju organizacji
 108. Przybyła Mieczysław , Krzos Grzegorz - Struktury hybrydowe we współczesnych organizacjach
 109. Rawski Marek - Wybrane problemy realizacji aspektu informacyjnego w marketingu terytorialnym
 110. Rudny Włodzimierz - Real options and managerial flexibility in knowledge based competitive environment
 111. Rutka Ryszard , Czerska Małgorzata, Rutka Marek - Centra odpowiedzialności w przedsiębiorstwach międzynarodowych transportu drogowego
 112. Skalik Jan - Strategie zmian organizacyjnych w praktyce zarządzania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym
 113. Sobińska Małgorzata - Trendy i perspektywy rozwoju outsourcingu informatycznego w Polsce
 114. Sobotkiewicz Dariusz - Doskonalenie struktur organizacyjnych dużych organizmów gospodarczych
 115. Stabryła Adam - Analiza zdolności rozwojowej przedsiebiorstwa
 116. Stanisławski Robert, Greta Marianna - Innowacyjność procesowa w sektorze MSP w Polsce
 117. Stańczyk-Hugiet Ewa - Koncepcja organizacyjnego uczenia się a elastyczność strategiczna przedsiebiorstwa
 118. Stefaniuk Tomasz - Komunikacja w zespole wirtualnym
 119. Stelmaszczyk Monika - Kapitał społeczny a organizacje działania zespołowego
 120. Stuss Magdalena - Funkcje menedżerskie w organizacjach międzynarodowych na przykładzie fuzji i przejęć
 121. Surówka-Marszałek Danuta - Partnerstwo w procesie rozwoju produktów high-technology
 122. Sus-Januchowska Aleksandra - Wybrane metody planowania strategicznego. Ujęcie dynamiczne
 123. Susmarski Sebastian , Gwizdała Jerzy - Kierunki oceny efektywności specjalnych stref ekonomicznych
 124. Szopiński Wiesław, Kuźniar Wiesław - Rola informacji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych (na przykładzie województwa podkarpackiego)
 125. Szpitter Agnieszka - Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem CRM
 126. Szplit Marcin - Analiza przedwdrożeniowa systemów CRM
 127. Światowiec-Szczepańska Justyna - Wpływ technologii e-business na rozwój aliansów strategicznych
 128. Tabaszewska Edyta - Etapy rozwoju systemów zarządzania wiedzą w globalnych organizacjach doradczych - studium przypadków
 129. Tabor Joanna - Rozwój kompetencji technologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
 130. Tarczydło Beata - Wizerunek organizacji a zarządzanie jej rozwojem
 131. Tutko Marta - Model systemu zarządzania jakością kształcenia w szkole wyższej
 132. Walas-Trębacz Jolanta , Tyrańska Małgorzata - Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
 133. Walczak Maciej - Wykorzystanie technologii informatycznych w instytucjach administracyjnych
 134. Wawak Sławomir - Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością
 135. Wawak Tadeusz - Zarządzanie rozwojem szkoły wyższej (wybrane aspekty)
 136. Wawrzynek Łukasz - Projektowanie informatycznych systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem
 137. Wąsikiewicz-Rusnak Urszula - Instrumenty polityki ekologicznej stosowane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami gospodarczymi
 138. Wąsowicz Marek - Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 139. Winiarski Jacek - Metoda punktowaej oceny ryzyka finansowego w zarządzaniu projektami informatycznymi
 140. Winkler Renata - Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych
 141. Winnicki Tomasz, Szwejkowska Beata - Źródła informacji w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rolnych
 142. Wodecka-Hyjek Angelika, Kafel Tomasz - Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne stosowane świadczenia usług publicznych
 143. Wojciechowska Renata - Mobbing jako blokada w rozwoju organizacji
 144. Woźniak Krzysztof - Pomiar sprawności systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji
 145. Wróbel Piotr - Wyzwania zarządzania telepracą i wirtualnymi zespołami - studium przypadku
 146. Wyrwicka Magdalena - Kultura techniczna a rozwój organizacji
 147. Zając Czesław - Strategies for company changes – premises, determinants, effects
 148. Zając Piotr - Zastosowanie controllingu w obszarze funkcji personalnej
 149. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka - Dylemat centralizacji w projektowaniu struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych
 150. Zastempowski Maciej - Niematerialne składniki potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki
 151. Zasuwa Grzegorz - Inicjatywy społeczne przedsiębiorstw jako źródła osiągania przewagi konkurencyjnej w świetle badań nad zachowaniami konsumentów
 152. Ziębicki Bernard - Ewolucja modeli efektywności organizacyjnej