Miejsce i czas: Krynica, wrzesień 2004

Spis referatów

 1. Adela Barabasz - Czas a zmiana
 2. Beata Barczak - Systemy zarządzania wiedzą w procesach innowacyjnych
 3. Agnieszka Izabela Baruk - Postawy i zachowania pracowników w polskich przedsiębiorstwach a ich wizerunek jako pracodawców - wyniki badań empirycznych
 4. Jerzy Baruk - Innowacje instrumentem zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
 5. Jan Beliczyński - Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą
 6. Bernard Bińczycki - Struktura informacji wewnętrznej dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy
 7. Henryk Bieniok - System zarządzania zasobami ludzkimi jako źródło przewagi konkurencyjnej i rozwoju przedsiębiorstw
 8. Bernard Bińczycki - Budowa systemu informacji wewnętrznej dla potrzeb zarządzania personelem w urzędzie gminy
 9. Marcin Buczek - Wykorzystanie koncepcji kapitału intelektualnego w procesie rozwoju potencjału pracowników
 10. Monika Chodorek, Robert Karaszewski - Strukturalne uwarunkowania sprawnego zarządzania informacjami
 11. Dariusz Cichoń - Regulacje najmu lokali mieszkalnych na gruncie prawa niemieckiego
 12. Janusz Czekaj - Metoda wartościowania kompetencji pracowniczych
 13. Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka - Uczestnicy procesu zmian - cele, wnoszone korzyści, pełnione role
 14. Halina Czubasiewicz - Zastosowanie ośrodka oceny i rozwoju w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
 15. Marek Ćwiklicki - Zastosowanie systemów workflow w doskonaleniu procesów informacyjnych
 16. Krzysztof Firlej - Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną
 17. Daniel Gach - Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie
 18. Ewa Głuszek - Zasoby neimaterialne jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej
 19. Bohdan Godziszewski, Marek Jacek Stankiewicz - Metodologiczne problemy teorii i praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
 20. Piotr Grajewski - Determinanty zmiany w kierunku organizacji procesowej
 21. Teresa Jajuga - Opcje realne - koncepcja integrująca zarządzanie strategiczne i zarządzanie finansami
 22. Jan Jeżak, Radosław Sałata - Fundusze venture capital jako partner w procesie rozwoju firmy dla małych i średnich przedsiębiorstw
 23. Joanna Kacała - Problemy w zarządzaniu przedsiębiorstwem medycznym
 24. Aldona Glińska-Neweś, Magdalena Kalińska - Kulturowe uwarunkowania wdrażania strategii polskich przedsiębiorstw
 25. Joanna Jończyk - Specyfika procesów kadrowych w organizacjach publicznych
 26. Wioleta J. Karna - Zmiany w zarządzaniu w sferze kultury
 27. Piotr Karwacki - Zarządzanie controllingiem - refleksje badawcze
 28. Grzegorz Kobyłko - Zarządzanie wiedzą zorientowane na ograniczanie ryzyka środowiskowego w przedsiębiorstwie
 29. Marcin Komańda - Uczenie się przedsiębiorstwa poprzez scenariusze konkurenta
 30. Andrzej Kozina, Magdalena Żmuda - Systemy wspomagania negocjacji
 31. Leszek Kozioł - Organizacyjne determinanty intraprzedsiębiorczości
 32. Barbara Kożuch - Relacje instytucji sektora publicznego z ich otoczeniem
 33. Elżbieta Krajewska-Bińczyk - Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w kontekście środowiska jego interesariuszy
 34. Zbigniew Kreft, Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynku globalnym
 35. Krupski Rafał, Łobos Krzysztof - Cechy organizacji sieciowych
 36. Krystyna Kubacka-Góral - Bariery implementacji zarządzania wiedzą w przesiębiorstwach i możliwości ich przezwyciężenia
 37. Edyta Kucharska, Jarosław Wąs, Marek Zachara - Zintegrowane systemy informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach
 38. Maria Majewska - Strategia wielonarodowa a strategia globalna - wybór między przejęciem a inwestycją od podstaw
 39. Tomasz Małkus - Informacyjne uwarunkowania współpracy w outsourcingu usług logistycznych
 40. Marek Matejun - Wpływ konfliktów między zarządem a organami nadzoru właścicielskiego na sytuację zawodową kierownictwa naczelnego szczebla
 41. Zygmunt Mazur, Marek Dudek - Adaptacyjne systemy wytwarzania
 42. Jacek Obrzud, Zygmunt Mazur, Gabriela Mazur - Organizacja zintegrowanego procesu zarządzania - identyfikacja procesów
 43. Czesław Mesjasz - Podejście systemowe w teorii nadzoru korporacyjnego
 44. Anna Michna - Strategie zarządzania wiedzą w organizacji - studium przypadku
 45. Bogusz Mikuła - Rozważania o wybranych walorach uczenia się organizacji
 46. Krzysztof Misiołek - Niezależni członkowie rady nadzorczej w systemie nadzoru korporacyjnego
 47. Mieczysław Morawski - Nowa wizja organizacji inteligentnej. W kierunku wspólnoty profesjonalistów
 48. Adam Mularz, Andrzej Zubrycki - Podejście procesowe a sprawność organizacji publicznych
 49. Jerzy Niemczyk - Granice organizacji w układach outsourcingowych
 50. Zdzisław Mokwa, Bogdan Nogalski - Uwarunkowania skuteczności zarządzania logistycznego w strukturach funkcjonalnych i procesowych
 51. Joanna Olga Paliszkiewicz - Źródła rozwoju i przyczyny utraty kapitału intelektualnego
 52. Anna Pietruszka-Ortyl - Rola fazy przygotowawczej w cyklu życia aliansu strategicznego
 53. Halina Piekarz - Synergetyczne ujęcie zmiany organizacyjnej
 54. Bogusław Plawgo - Internacjonalizacja a zachowania kooperacyjne małych i średnich przedsiębiorstw
 55. Waldemar Polak - Potrzeba kształcenia menedżerów w Polsce w aspekcie standardów Unii Europejskiej
 56. Arkadiusz Potocki - Zespołowe zarządzanie jakością - charakterystyka wybranych metod
 57. Marek Rabenda - Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
 58. Anna Rakowska - Kompetencje kadry kierowniczej a sukces firmy
 59. Jerzy Rokita - Wykorzystanie scenariuszy dla określenia przyszłej strategii konkurenta
 60. Joanna Sadkowska-Bień - Oddziaływania otoczenia na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw enegretyki cieplnej
 61. Dariusz Sala - Zastosowanie procedury analitycznej hierarchizacji (AHP) w podejmowaniu decyzji marketingowych
 62. Agnieszka Sitko-Lutek - Kulturowe uwarunkowania i kierunki doskonalenia menedżerów
 63. Adam Stabryła - Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej
 64. Ewa Stańczyk-Hugiet - Strategia informacyjna w kształtowaniu relacji firmy z otoczeniem
 65. Magdalena M. Stuss - Kompetencje menedżerskie w warunkach globalizacji
 66. Witold Szumowski, Marek Wąsowicz - Wybrane aspekty wdrażania organizacji procesowej
 67. Beata Tarczydło - Wybrane instrumenty kształtowania odpowiednich relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Studium przypadku
 68. Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz - Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 69. Grzegorz Urbanek - Aktywa niematerialne składnikiem wartości firmy
 70. Sławomir Wawak - Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach
 71. Urszula Wąsikiewicz-Rusnak - Analiza otoczenia podstawą formułowania globalnej strategii przedsiębiorstwa
 72. Krzysztof Woźniak - Funkcja informacji w procesie podejmowania decyzji strategicznych
 73. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Wpływ restrukturyzacji przedsiębiorstwa an zakres stosowania technik zarządzania personelem
 74. Renata Zembura, Grażyna Śmigielska - Uwarunkowania procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlowych
 75. Joanna Żukowska-Budka - E-learning jako forma rozwoju zawodowego pracowników
 76. Joanna Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński - Telepraca jako forma aktywizacji niepełnosprawnych pracowników