Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym

Miejsce i czas: Szczawnica, 26-29 wrzesień 2002
(Przedmowa do książki z konferencji)
Niniejsza publikacja jest zbiorem referatów przygotowanych w związku z konferencją naukową nt.: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym (Szczawnica, 26 - 29 września 2002 r.). Konferencja ta została zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Celem konferencji jest z jednej strony przedstawienie koncepcji i doświadczeń w dziedzinie organizacji i funkcjonowania systemów informacyjnych przedsiębiorstwa, z drugiej zaś dokonanie przeglądu w zakresie metodologii badań nad szeroko pojmowaną informacją oraz jej różnymi kontekstami. Wybór tematu konferencji został podyktowany poszukiwaniem nowych rozwiązań w sferze wspomagania informacyjnego poszczególnych rodzajów działalności firmy, jak również kierunków usprawniania komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zewnętrznej. Ten zakres tematyczny jest bowiem uzasadniony dynamiką zmian w metodologii zarządzania, formułach programowania i planowania działalności oraz potrzebą doskonalenia szczegółowych instrumentów analityczno-decyzyjnych w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.
Jednym z wyróżników współczesnego życia gospodarczego jest wszechobecność infrastruktury informacyjnej. W coraz większym stopniu kształtuje ona relacje wewnątrz i międzyorganizacyjne, tworząc nowy wymiar zarówno w działalności przedsiębiorstwa, jak i zmieniając sposoby kooperacji, metody pracy indywidualnej, zakres komunikacji społecznej, a także wpływa na zachowania ludzkie.
W praktyce gospodarczej specyfika systemów informacyjnych jest zdeterminowana głównie przez następujące funkcje cząstkowe: monitoring procesów podstawowych i pomocniczych, wspomaganie decyzji w działalności operacyjnej,sterowanie procesami techniki informacyjnej, nadzór informatyczny. Natomiast rozwój systemów informacyjnych postępuje w kierunku rozszerzenia zakresu dostarczanych użytkownikowi informacji oraz wzbogacania możliwości analitycznych spełnianych funkcji. W pierwszym przypadku chodzi o dywersyfikację systemów podstawowych (inżynierskich, ewidencyjnych, sprawozdawczych, GUS-owskich) i menedżerskich o kolejne moduły tematyczne, np. informacji finansowej, giełdowej, podatkowej. Moduły te są zbiorami informacji, merytorycznie opracowanymi na potrzeby konkretnych użytkowników: kierownictwa, jednostek administracyjnych i produkcyjnych. W drugim przypadku rozwój systemów informacyjnych wyznaczają ich nowe funkcje, leżące w zakresie diagnostyki organizacyjnej i ekonomicznej, modelowania, projektowania, zwłaszcza zaś możliwości przeprowadzenia analizy decyzyjnej oraz generowania decyzji.
Procesy informacyjne są już formalnie wyodrębnioną dziedziną działalności przedsiębiorstwa i podlegają specjalizacji. Mianowicie z jednej strony następuje specjalizacja przedmiotowa (merytoryczna), odniesiona do różnego rodzaju tematyki ekonomicznej, techniczno-produkcyjnej i społecznej, z drugie zaś specjalizacja służb informatycznych (m. in. projektowanie systemów, programowanie, eksploatacja).
Powyższe aspekty metodologiczne i praktyczne zostały omówione w prezentowanych materiałach, z ukierunkowaniem przede wszystkim na następujące obszary tematyczne:

  • problemy podstawowe organizacji i funkcjonowania firmy,
  • rozwiązania w zakresie systemów informacyjnych, organizacji wirtualnej i komputeryzacji zarządzania,
  • uczenie się, zarządzanie informacjami i wiedzą,
  • funkcje informacyjne w poszczególnych dziedzinach (modułach) działalności firmy,
  • diagnostykę oraz instrumenty analityczno-decyzyjne,
  • komunikację.

Na podstawie przeglądu obecnego stanu badań i doświadczeń zadaniem konferencji będzie również określenie perspektyw rozwojowych funkcji informacyjnej, reprezentowanej przez teorię i zastosowania. Rozwój ten będzie uwarunkowany ścisłą integracją badań organizatorskich, inżynierskich, ekonomicznych i społecznych, stanowiących podstawę do opracowania szerokiego, wieloaspektowego podejścia w doskonaleniu systemów informacyjnych firmy.
Adam Stabryła

Kategoria: