Miejsce i czas: Szczawnica, 9-11 września 2010 r.

W ramach konferencji ukazały się trzy publikacje książkowe.

Systemy controllingu, monitoringu i audytu

Książka podejmuje problematykę metodologii badań w różnych formach szeroko pojmowanego procesu kontroli. Proces ten stanowi zwornik controllingu, monitoringu i audytu. Kontrola w zarządzaniu przedsiębiorstwami, ale także sektorem publicznym, ma spełniać funkcję korygującą i regulacyjną, w związku z ewentualnymi zakłóceniami, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań. W uniwersalnym rozumowaniu kontrola jest przede wszystkim postępowaniem diagnostycznym, które z jednej strony ma ujawnić niesprawności funkcjonowania i błędy w zarządzaniu organizacją, z drugiej zaś ma wskazywać sposoby eliminowania tych negatywnych zjawisk lub zabezpieczenia się przed nimi.

Szczególną formą procesu kontroli jest controlling. Jego celem jest przeprowadzanie korekt i sprawowanie nadzoru nad różnymi działalnościami przedsiębiorstwa (instytucji). Jest to proces kompleksowy, w którym dochodzi do scalenia czynności koordynacyjnych, informacyjnych, planistycznych i kontrolnych. Controlling może być przeprowadzany przez rozmaite komisje będące zespołami zadaniowymi, których celem nadrzędnym jest prowadzenie stałej lub okresowej identyfikacji stanu gospodarczego i technicznego podmiotu, planowanie i rozliczanie zadań pod względem ilościowym i jakościowym, zarówno w sferze produkcji, jak i w sferze administracyjnej.

W obecnej praktyce sprawowania nadzoru eksponuje się czynność monitoringu. Termin ten ma bardzo szeroki zakres znaczeniowy, np. obserwowanie procesów lub zjawisk, ostrzeganie, kontrolowanie, sterowanie. Wiodące funkcje monitoringu to jednak głównie funkcja identyfikacyjna i prognostyczna.

Jeszcze inny sens ma audyt. Najczęściej jest on odnoszony do badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. W zarządzaniu audyt poszerzył swój pierwotny zakres, obejmując kontrolę i doradztwo w dziedzinie zasobów ludzkich, jakości, gospodarki materiałowej. Audyt ma wspomagać kierownictwo organizacji w związku ze wzrostem złożoności zadań gospodarczych i potrzebą podniesienia rangi odpowiedzialności za wyniki działalności. Ten ostatni aspekt wiąże się z zarządzaniem ryzykiem i zarządzaniem kryzysowym.

Prezentowana publikacja zawiera prezentację studiów oraz wyników badań empirycznych. Całość tekstu składa się z trzech części:
I. Ogólne koncepcje metodologiczne.
II. Instrumenty szczegółowe.
III. Rozwiązania użytkowe.

Książka ma być punktem wyjścia dla sformułowania wstępnej oceny przydatności systemów ostrzegawczych i różnych form kontroli stosowanych w organizacjach. Ma ona również zwrócić uwagę na stan wdrożenia do praktyki szczegółowych instrumentów controllingu i audytu oraz na kierunki ich rozwoju.

Link do książki w wersji elektronicznej.

Zarządzanie w kryzysie

Prezentowana publikacja jest poświęcona problematyce analizy zjawisk charakteryzujących z jednej strony sytuacje kryzysowe, z drugiej zaś koncepcjom zabezpieczania się przed nimi. Kryzys może być postrzegany w wielorakich aspektach: ekonomicznym, społecznym, politycznym, technicznym, przyrodniczym i in. Jest on określony przez zagrożenia i destrukcję.

Zagrożenia to potencjalne lub zaistniałe zdarzenia, które wyrażają negatywne oddziaływanie jakichś czynników. Są to symptomy niebezpieczeństwa, bądź powstałe szkody i straty. Mogą być stopniowalne lub niestopniowalne. Przykłady zagrożeń na poziomie przedsiębiorstwa, to: wahania cen zaopatrzenia materiałowo-surowcowego, nadmierna koncentracja sprzedaży na rynku krajowym, wahania wskaźników rentowności, zmiany struktury organizacyjnej, zaostrzenie rygorów ochrony środowiska naturalnego.

Destrukcja natomiast oznacza całkowite lub częściowe zniszczenie jakiegoś systemu; to powstanie ubytku, niesprawności, wady, a także dezorganizacja, zajście awarii. Generalnie można przyjąć, że destrukcja to wysoki stopień zagrożenia.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych zarządzania w kryzysie, jak również dokonanie przeglądu doświadczeń i wdrożeń, w związku z potrzebą podniesienia bezpieczeństwa przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.

Publikacja jest prezentacją studiów teoretyczno-metodologicznych oraz wyników badań i wdrożeń. Całość tekstu składa się z czterech części:
I. Istota, uwarunkowania i następstwa kryzysu.
II. Kryzys a potencjał społeczny organizacji.
III. Kryzys w różnych obszarach działalności.
IV. Komunikacja w kryzysie.

Na podstawie przeglądu obecnego stanu badań i wdrożeń, zadaniem tej publikacji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacja przemyśleń w dziedzinie kształtowania perspektyw efektywnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Szczególnym odniesieniem tego zadania jest skuteczność współczesnych koncepcji i instrumentów zarządzania kryzysowego

Link do książki w wersji elektronicznej.

Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Książka jest poświęcona problematyce metodologii zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Publikacja została pomyślana jako wybór zagadnień podstawowych z całego bardzo rozległego systemu wiedzy nauk o zarządzaniu. W opracowaniu są zawarte różne ujęcia modelowe oraz metody i procedury badawcze z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i in.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnorodnych koncepcji teoretycznych i metodologicznych zarządzania organizacjami, jak również dokonanie przeglądu doświadczeń i wdrożeń, w związku z doskonaleniem procesów zarządzania, podnoszeniem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, usprawnieniem procesów pracy.

Specyfika zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem uwidacznia się bowiem w zespoleniu różnych gałęzi wiedzy, dzięki czemu wzrasta sprawność działania i podejmowania decyzji, następuje redukcja ryzyka, eliminuje się marnotrawstwo. Połączenie podejść ekonomicznych i organizatorskich z informatyzacją zarządzania oraz komunikacją społeczną staje się istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego i innowacyjności.

Publikacja jest prezentacją studiów oraz wyników badań i wdrożeń. Całość tekstu składa się z pięciu części:
I. Strategia organizacji.
II. Rozwój organizacji.
III. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
IV. Struktury organizacyjne.
V. Kompetencje menedżerskie.

Książka ta jest miejscem prezentacji doświadczeń i przemyśleń w dziedzinie kształtowania postępu w jednostkach gospodarczych i instytucjach. Postęp ten będzie uwarunkowany ideą ścisłej integracji badań teoretycznych i zastosowań praktycznych, postrzeganych w kontekście zarówno ekonomiczno-społecznym, jak informacyjnym i technicznym.

Link do książki w wersji elektronicznej.