Miejsce i czas: Zakopane, 18-20 września 2012 r.

W związku z konferencją opublikowano 4 książki.

Metody badania i modele rozwoju organizacji

Książka podejmuje problematykę metod badania oraz modeli rozwoju współczesnych organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom zarządzania wiedzą i informacjami, systemom wczesnego ostrzegania, zastosowaniom podejścia procesowego oraz koncepcjom doskonalenia jakości.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

Funkcjonowanie współczesnych organizacji jest w dużym stopniu uzależnione od umiejętności zdobywania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji. Sprzyja temu budowa systemów zarządzania wiedzą, identyfikacja i analiza aktywów wiedzy oraz zależności pomiędzy nimi, jak również wdrażanie metod badania potrzeb informacyjnych na poszczególnych szczeblach organizacji. Tematy te zostały omówione w rozdziałach 1 – 6. Dalsze trzy rozdziały 7 – 9 pokazują stronę techniczną zarządzania wiedzą, w tym zastosowanie zaawansowanych technologii informatycznych.

Wzrost poziomu niepewności w zarządzaniu organizacjami i trudności w skutecznej redukcji ryzyka powodują, że coraz większego znaczenia nabierają systemy wczesnego ostrzegania monitorujące zarówno otoczenie, jak i wnętrze organizacji. Różnym ujęciom tych systemów poświęcone zostały rozdziały 10 – 12.

W okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego, jedną z podstawowych dróg rozwoju organizacji jest doskonalenie procesów jej funkcjonowania. Orientacja procesowa w ostatnich 20 latach zdobywa coraz większą popularność wśród praktyków biznesu. Pomaga w zrozumieniu i opisaniu wewnętrznych oraz zewnętrznych relacji przedsiębiorstw. W rozdziałach 13 – 18 omówiono istotę orientacji procesowej przedsiębiorstw, jak również specyficzne problemy relacji z klientami, ról organizacyjnych oraz zastosowań koncepcji łańcucha wartości.

Ostatnia część poświęcona została doskonaleniu zarządzania jakością w różnego typu organizacjach. Mimo wieloletnich doświadczeń oraz bogatej literatury, konieczne są, jak pokazują rozdziały 19 – 24, stałe badania na tym polu.

Książka prezentuje doświadczenia i przemyślenia w zakresie metod i modeli rozwoju. Omówione koncepcje mają znaczenie zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak i dla praktyków dążących do doskonalenia i rozwoju własnych organizacji.

Zobacz wydanie elektroniczne książki.

Determinanty potencjału rozwojowego organizacji

Książka jet poświęcona problematyce czynników decydujących o potencjale rozwojowym organizacji. Szczególną uwagę poświęcono problemom doskonalenia procesu zarządzania rozwojem organizacji, podnoszenia poziomu innowacyjności, usprawniania procesów pracy i zwiększania kompetencji personelu

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych w wymienionych obszarach, a także pokazanie ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwach, firmach usługowych, urzędach i innych instytucjach.

Specyfika zarządzania potencjałem rozwojowym współczesnych przedsiębiorstw uwidacznia się w zespoleniu różnych gałęzi wiedzy, dzięki czemu wzrasta sprawność działania i podejmowania decyzji, następuje redukcja ryzyka, eliminuje się marnotrawstwo i efektywnie wprowadza różnorodne zmiany. Połączenie podejść ekonomicznych i organizatorskich staje się istotnym czynnikiem wzrostu innowacyjności oraz rozwoju współczesnych organizacji.

Zasadnicze zagadnienia dotyczące problematyki potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa obejmujące m.in. omówienie problematyki zrównoważonego rozwoju, złożoności organizacji, szans i barier rozwoju, budowy kluczowych kompetencji i rozwoju kreatywności oraz przedsiębiorczości zaprezentowano w rozdziałach 1 – 7.

W rozdziałach 8 – 19 zaprezentowano zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście ich wpływu na rozwój organizacji. Szczególną uwagę poświęcono w tej części zagadnieniom: identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników, oceny kompetencji pracowników i menedżerów zatrudnionych w organizacjach, ról pełnionych w organizacji do pracowników.

Natomiast rozdziały 20 – 26 koncentrują się wokół szerokiej klasy zagadnień związanych z wpływem właściwej komunikacji na rozwój organizacji. Omówione zostały zagadnienia: marketingowego podejścia do zatrudniania pracowników, budowy zaufania, negocjacji i rozwiązywania konfliktów a także etycznego zarządzania organizacją.

Prezentowana publikacja zawiera treści będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie potencjału rozwojowego organizacji. Jedne rozdziały mają charakter typowo metodologiczny, inne koncentrują się na ujęciu empirycznym. Przede wszystkim są one jednak podporządkowane identyfikacji determinant rozwoju organizacji funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym. Omówione koncepcje mają znaczenie zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak i dla praktyków dążących do doskonalenia i rozwoju własnych organizacji.

Zobacz elektroniczne wydanie książki.

Strategie rozwoju organizacji

Prezentowana książka poświęcona jest problematyce formułowania i wdrażania strategii we współczesnych organizacjach. W publikacji zaakcentowane zostały uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne działalności, wpływające na strategie różnych typów organizacji, a także koncepcje umożliwiające przetrwanie i długookresowy rozwój.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych, a także doświadczeń praktycznych w obszarach formułowania strategii oraz innowacyjności przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej.

Funkcjonowanie i rozwój współczesnych organizacji jest zasadniczo uzależniony od prawidłowego ukształtowania działalności, związanego zwłaszcza z dokładnym ustaleniem rodzajów i zakresów produktów (wyrobów i usług) oraz z określeniem kierunków ich rozwijania, pod wpływem zmieniających się oczekiwań klientów. Decyzje w tym zakresie wpływają na kształt struktury organizacyjnej oraz związane z tym określenie wymaganych zakresów współpracy z innymi jednostkami, w dążeniu do zapewnienia elastyczności w zmieniającym się otoczeniu. Uwzględniając warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw należy zwrócić uwagę, że przetrwanie i rozwój są także często uzależnione od decyzji dotyczących podjęcia działalności w wymiarze międzynarodowym. Różne ujęcia problemów wyróżnionych powyżej zostały przedstawione w rozdziałach 1 – 12.

Wśród kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizacji wyróżnia się także odpowiednie ukształtowanie relacji, pomiędzy jednostkami reprezentującymi struktury zarządzania oraz określenie ich roli w działalności rozwojowej organizacji. Problematyce tej zostały poświęcone rozdziały 13 – 16, w których wyeksponowano kwestie zależności, pomiędzy władaniem korporacyjnym a kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, znaczenia relacji inwestorskich dla realizacji praw akcjonariuszy oraz problem nadzoru właścicielskiego nad jednostkami organizacyjnymi gminy.

W rozdziałach 17 – 21 zaakcentowano rolę innowacyjności w zapewnianiu przetrwania i rozwoju współczesnych organizacji. Przedstawione zostały wybrane czynniki wpływające na rozwój innowacyjności oraz korzyści płynące z wdrażania innowacji. Podkreślony został także wpływ wdrażania innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

W ostatnich rozdziałach 22 i 23 ujęto wybrane problemy z zakresu oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz doskonalenia zarządzania w jednostkach wybranej branży.

Przedstawione zagadnienia, będące efektem rozważań i doświadczeń z zakresu decyzji zapewniających funkcjonowanie i rozwój różnych typów organizacji mogą zostać wykorzystane zarówno przez badaczy problematyki zarządzania, jak również przez praktyków, dążących do zapewnienia rozwoju organizacji, w których działalności uczestniczą.

Zobacz elektroniczne wydanie książki.

The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society

Niniejsza  publikacja została poświęcona prezentacji szans oraz ograniczeń dla rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym. W warunkach przedłużającego się kryzysu gospodarczego, konieczne staje się poszukiwanie nowych możliwości rozwoju i doskonalenia organizacji. Sprawdzone przez lata modele zapewniające stabilny wzrost okazały się nieprzydatne w nowych warunkach gospodarowania. Jednocześnie nie zostały jeszcze w pełni wypracowane nowe rozwiązania.

Celem książki jest przedstawienie koncepcji teoretycznych i metodologicznych, które będą stanowiły przyczynek dla modelowania i testowania nowych rozwiązań w zakresie rozwoju organizacyjnego. Koncepcje te obejmują różne obszary funkcjonalne przedsiębiorstw, firm usługowych, urzędów oraz innych instytucji. Dotyczą one przede wszystkim: problemów zarządzania strategicznego, struktur organizacyjnych, wielowymiarowej oceny efektywności organizacji, zarządzania wiedzą i informacjami, jak również informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie.

Prezentowana publikacja zawiera szesnaście rozdziałów będących wybranymi koncepcjami i rozwiązaniami w dziedzinie rozwoju organizacyjnego. Jedne rozdziały mają charakter typowo metodologiczny, inne koncentrują się na ujęciu empirycznym. Przede wszystkim są one jednak podporządkowane identyfikacji szans oraz ograniczeń rozwoju organizacji funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym. Omówione koncepcje mają znaczenie zarówno dla badaczy problematyki zarządzania, jak i dla praktyków dążących do doskonalenia i rozwoju własnych organizacji.

Zobacz elektroniczne wydanie książki.