Projekt jest nowym przedsięwzięciem naukowo-badawczym, ale ściśle powiązanym z wcześniejszym tematami, dotyczącymi ogólnych koncepcji zarządzania informacjami i wiedzą oraz problematyki planowania strategicznego i analizy strategicznej w przedsiębiorstwie.

Prezentowane opracowanie jest z założenia ujęciem modelowym systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacjami i wiedzą w ramach tego systemu, obejmującym szereg narzędzi metodologicznych i użytkowych. Zasadniczym celem prac badawczych było także usystematyzowanie dostępnej wiedzy i doświadczeń badawczych w omawianej dziedzinie, z wyeksponowaniem instrumentalnych aspektów zarządzania informacjami i wiedzą. System informacji menedżerskiej ma być bowiem zaprojektowany jako złożone instrumentarium diagnostyczno-planistyczne, wspomagające kadrę menedżerską firmy, w tym zarząd (szczebel strategiczny) oraz kierownictwo operacyjne.

Pierwszy rozdział opracowania stanowi wprowadzenie w zasadnicze rozważania. Jego głównym celem jest przedstawienie propozycji metodologicznej, nazwanej podejściem funkcjonalno-lingwistycznym w badaniu informacji menedżerskiej. Jest to koncepcja poszerzająca możliwości poznawcze analizy systemów informacyjnych, usytuowanej w złożeniu kilku dziedzin: zarządzania informacjami, zarządzania projektami, różnych działów lingwistyki. Stanowi zatem kolejny wymiar studiów nad badaniem informacji w procesie zarządzania, obok takich klasycznych ujęć jak: teoria sterowania-regulacji (podejście cybernetyczne), metody informatyczne, metody koordynowania procesów informacyjnych w czasie i przestrzeni, metody statystyczne, metoda analizy wartości, ekonomika informacji i in.

W drugim rozdziale pracy zaprezentowano rozwiniętą analizę struktury systemu informacji menedżerskiej. Uwzględniono przy tym analizę pojęcia informacji oraz cech ją charakteryzujących. W kolejnych punktach omówiono narzędzia wykorzystywane przez system informacji menedżerskiej, jak: informatyczne wspomaganie SIM, zintegrowane hurtownie danych, systemy analityczne typu OLAP, sztuczne sieci neutronowe, informacyjne wspomaganie zarządzania strategicznego, wybrane narzędzia i techniki wspomagające projektowanie SIM, informatyczny system wspomagający realizację strategicznej karty wyników, mapy strategiczne, korporacyjna „deska rozdzielcza” - system monitoringu.

Zagadnienia związane z procesami zarządzania wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach są przedmiotem rozważań w trzecim rozdziale opracowania. Celem prezentowanych badań było usystematyzowanie dotychczasowych doświadczeń w omawianej dziedzinie, z wyeksponowaniem miejsca i roli zasobów wiedzy jako narzędzi stosowanych w realizacji procesu zarządzania firmą.

Do podstawowych koncepcji zarządzania opartych na potencjale intelektualnym organizacji zalicza się:

- zarządzanie wiedzą,

- organizację ucząca się,

- zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Koncepcje te zostały krótko scharakteryzowane, ze zwróceniem szczególnej uwagi na instrumentalne ich aspekty, w tym zwłaszcza znaczenie i zakres wykorzystania (w omawianej dziedzinie) nowoczesnej technologii informacyjnej. Zwrócono także uwagę na narzędzia i problemy pomiary wiedzy. Najpierw jednakże zaprezentowano genezę i uwarunkowania zarządzania wiedzą, a także wyjaśniono podstawowe kategorie pojęciowe stosowane w omawianej dziedzinie, rozpoczynając od najogólniejszego pojęcia, jakim jest kapitał intelektualny organizacji.