Celem projektu jest identyfikacja aktualnych światowych trendów i kierunków rozwoju badań nauk o zarządzaniu i jakości w odniesieniu między innymi do następujących dziedzin: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, zarządzanie rozwojem, corporate governance, humanizacja i ergonomia, zarządzanie mediami, zarządzanie zasobami ludzkimi, sieci przedsiębiorstw, zespoły wirtualne i zarządzanie zwinne (agile), złożoność w zarządzaniu, zarządzanie w warunkach niepewności.

Rezultatem projektu będzie identyfikacja trendów rozwoju badań, ich krytyczna analiza, systematyzacja współcześnie rozwijanych i badanych koncepcji, modeli oraz metod, a także wskazanie luk badawczych, które będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych badań oraz prac awansowych. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych, a także opublikowane w czasopismach naukowych.

Przyjętą perspektywą badawczą jest pierwsze 20 lat XXI wieku. Przeanalizowane zostaną publikacje naukowe dostępne w światowych bazach danych. Na ich podstawie zostaną zidentyfikowane główne kierunki badań oraz ich ewolucja w badanym okresie. Badanie tak rozległego obszaru wymaga analizy tysięcy artykułów z około setki czasopism. Niemożliwe jest wykonanie tego zadania z wykorzystaniem klasycznych metod badawczych. Dlatego w badaniach zostaną wykorzystane: systematyczny przegląd literatury, narzędzia text-miningu oraz oprogramowanie komputerowe w języku Python opracowane przez członków zespołu. W badaniach zostaną wykorzystane m.in. metody klasyfikacji (TF-IDF) i klastrowania hierarchicznego (hdbscan), a także autorska metoda identyfikacji trendów.

W okresie poprzedzającym złożenie wniosku zostały wykonane prace przygotowawcze polegające na opracowaniu i testowaniu oprogramowania, gromadzeniu artykułów oraz wstępnej ich analizie. Wykazały one pełną przydatność posiadanych narzędzi. Wyniki analiz wstępnych prezentowane na konferencjach naukowych wzbudziły zainteresowanie badaczy krajowych i zagranicznych, co jest dobrą prognozą dla publikacji będących efektami projektu.