Projekt jest przedsięwzięciem naukowo-badawczym dotyczącym koncepcji, modeli i metod zarządzania informacjami i wiedzą oraz problematyki planowania analizy strategicznej. Celem prac badawczych było przedstawienie własnych propozycji rozwiązań metodycznych, a także usystematyzowanie doświadczeń z wcześniejszych badań na podstawie analizy porównawczej literatury przedmiotu. w trzech dziedzinach:

1. System informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym - stanowi kompleksowe ujęcie systemu informacji menedżerskiej, z uwzględnieniem zarówno ogólnej metodyki projektowania organizacji procesów informacyjnych, jak i modeli referencyjnych i instrumentów użytkowych, wykorzystywanych dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych w dziedzinie zarządzania strategicznego. W szczególności przedmiotem rozważań był system informacji menedżerskiej, zaprojektowany jako złożone instrumentarium diagnostyczno-planistyczne, wspomagające kadrę menedżerską firmy, w tym zarząd oraz kierownictwo operacyjne.  Zakres przeprowadzonych badań obejmował procesy informacyjno-decyzyjne w systemie zarządzania strategicznego (jako całości), a także w następujących obszarach: zarządzaniu projektami, planowaniu strategicznym, doskonaleniu procesów i planowaniu negocjacji

2. Współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy - jest ujęciem modelowym systemu zarządzania operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania informacjami i wiedzą w ramach tego systemu, obejmującym szereg narzędzi metodologicznych i użytkowych. W szczególności przedmiotem rozważań były współczesne metody zarządzania informacjami i wiedzą w obszarze zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na determinanty rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej. W opracowaniu tej części badań przyjęto założenie, że zespolenie programu rozwoju przedsiębiorczości z implementacją zarządzania wiedzą i informacjami  przyczynia się  do  usprawnienia obu tych  procesów. Zakres przeprowadzonych badań obejmował trzy następujące obszary problemowe: zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy produkcyjne, systemy logistyczne.

3. Proces implementacji strategii w firmie - dotyczy szeroko rozumianej problematyki implementacji strategii. W tej części przyjęto następujące założenia: proces implementacji strategii w firmie stanowi istotny etap w zarządzaniu rozwojem organizacji oraz proces realizacji strategii nie stanowi kolejnej i autonomicznej fazy zarządzania strategicznego, ale następuje przenikanie i wzajemne oddziaływanie strategii i implementacji. Wartym odnotowania jest odniesienie podjętych badań do współczesnych modeli organizacji, opisywanych nowymi paradygmatami. W szczególności przedmiotem rozważań były współczesne koncepcje i modele zarządzania strategicznego, w tym proces wdrażania strategii w firmie w wybranych obszarach (struktura organizacyjna, ryzyko, zmiany organizacyjne, reklama), bądź metod wspomagających zarządzanie strategiczne. 

Rezultaty prac badawczych stanowią koncepcje teoretyczno-metodologiczne, wzbogacające instrumentarium w rozważanych obszarach problemowych. Wyniki  prac to rozwiązania modelowe i ich częściowe aplikacje. Obszar empiryczny stanowiła głównie sfera gospodarcza (firmy o profilu produkcyjnych lub produkcyjno-usługowym).