Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

Celem badań był przegląd, analiza i ocena użyteczności wybranych metod zarządzania projektami, omawianych w krajowej i światowej literaturze przedmiotu oraz stosowanych w praktyce gospodarczej. Przyjęto założenie, że ocena użyteczności metod przeprowadzona zostanie z punktu widzenia ich wpływu na możliwości podnoszenia efektywności realizacji ściśle zdefiniowanych procesów projektowania. Ponadto celem badań było określenie zasad doboru wspomnianych metod oraz kierunków ich doskonalenia.

Prace badawcze koncentrowały się na identyfikacji i ocenie metod stosowanych w doskonaleniu podstawowych procesów zarządzania projektami. Zwrócono tu uwagę na aspekt instrumentalny procesów zarządzania projektami, który dotyczy metod wykorzystywanych zarówno w diagnozie, jak i w planowaniu. Spełnia on szczególną rolę w doskonaleniu procesów. Przyjęto że, metody doskonalenia procesów stanowią usystematyzowane i zweryfikowane w praktyce sposoby rozwiązywania określonych problemów zarządzania.

Przedmiotem badań były procesy: definiowania zakresu projektu, analizy preferencji i podejmowania decyzji, zarządzania czasem i planowania zasobów, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, zarządzania kosztami (w tym procesów kontroli projektu). W warstwie aplikacyjnej badane metody były odnoszone do problemów projektowania całej organizacji oraz wybranych jej podsystemów.

Najważniejsze osiągnięcia realizowanych prac badawczych związane są z:

 a) identyfikacją podstawowych procesów zarządzania projektami,

 b) opracowaniem przeglądu metod stosowanych w doskonaleniu zidentyfikowanych procesów,

 c) opracowaniem charakterystyki wybranej metody lub wybranych metod w realizacji zdefiniowanego procesu,

 d) oceną użyteczności prezentowanych metod,

 e) wskazaniem kierunków dalszego rozwoju metod usprawniania procesów zarządzania projektami.

Kategoria: