Zasadniczym celem badań było rozwinięcie rozwiązań metodologicznych realizowanych w projekcie badań statutowych z roku 2009, ze szczególnym uwzględnieniem opisu metod i zasad projektowania oraz charakterystyki procesu implementacji. Badania koncentrowały się na zagadnieniach aplikacyjnych, obejmujących prezentacje empiryczne wskazujące na możliwości i ograniczenia praktycznych zastosowań omawianych metod i technik (m.in. analiza spójności preferencji w zarządzaniu strategicznym). Ponadto dokonano uzupełnienia badań w zakresie analizy i projektowania w obszarach funkcjonalnych, które nie zostały objęte badaniami w części I  (m.in. systemu zapewnienia jakości, zarządzania innowacjami, controllingu strategicznego i operacyjnego, systemu logistycznego, szczegółowych obszarów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi).

Przedmiotem badań był system zarządzania firmą w dwóch znaczeniach: postrzegany kompleksowo, tj. jako zintegrowana całość - w aspektach: celowościowym, podmiotowym, statycznym, dynamicznym (instrumentalnym i funkcjonalnym), jak i traktowany wycinkowo, tzn. w wyodrębnionych obszarach przedmiotowych i funkcjonalnych procesu zarządzania firmą.

Rezultaty prac badawczych obejmują koncepcje teoretyczno-metodologiczne, wzbogacające rozważane obszary problemowe w obrębie systemu zarządzania przedsiębiorstwem.