Celem projektu jest dokonanie przeglądu, analizy porównawczej oraz oceny współczesnych koncepcji analizy i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami. Badania ukierunkowane zostaną na identyfikację głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce zarządzania organizacjami. Końcowym efektem badań będzie przegląd, analiza i ocena współczesnych koncepcji, modeli i metod odnoszących się do procesu zarządzania organizacjami. Projekt stanowi kontynuację badań dotychczas realizowanych w Katedrze Procesu Zarządzania.

Szczegółowy zakres planowanych badań: złożoność zarządzania (w tym rola wiedzy i ignorancji), zarządzanie projektami, organizacja procesu projektowania, zarządzanie jakością, analiza decyzyjna, wspomaganie informatyczne procesów zarządzania, etyczny i kulturowy kontekst zarządzania, nadzór korporacyjny, zarządzanie relacjami (zewnętrzne i wewnętrzne relacje organizacyjne: łańcuch wartości, konflikty wewnątrzorganizacyjne).

Współczesne warunki działania organizacji (radykalne i nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu, złożoność i niepewność) spowodowały załamanie się dotychczasowych paradygmatów funkcjonowania organizacji. Zachodzi zatem potrzeba prowadzenia badań w zakresie nowych tendencji wpływających na proces zarządzania organizacjami oraz nowych, elastycznych form organizacyjnych. Wspomniane uwarunkowania stanowią przesłankę podjęcia badań we wspomnianym zakresie i stwarzają coraz wyraźniejszą potrzebę podejścia holistycznego do procesu zarządzania. Podejście takie pociąga za sobą nie tylko konieczność przeglądu i klasyfikacji elementów rozpatrywanych całości (ujęcie statyczne), lecz także identyfikacji i krytycznej oceny nowych układów wywołanych rekonfiguracją elementów systemu, zanikaniem znaczenia dotychczasowych i powstawaniem nowych form organizacji (dynamika).

Ogólna koncepcja metodyczna badań będzie mieć charakter diagnostyczno-projektowy, tj. obejmować z jednej strony identyfikację i ocenę rozwiązań już stosowanych w rozważanych obszarach, a z drugiej projektowanie nowych rozwiązań.

Projekt jest przedsięwzięciem zmierzającym do uporządkowania i systematyzacji dorobku w zakresie procesów zarządzania organizacjami i ma na celu pokreślenie tych aspektów, które ukierunkowują badania i zastosowania praktyczne.

Wyniki badań będą publikowane w postaci artykułów naukowych i referatów na konferencje oraz zostaną wykorzystane w pracach habilitacyjnych i doktorskich. Efekty przeprowadzonych badań zostaną również wykorzystane dla celów dydaktycznych, podczas zajęć prowadzonych przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania.