Celem projektu jest identyfikacja, analiza porównawcza oraz systematyzacja podstawowych koncepcji, modeli i metod organizacji procesów zarządzania w odniesieniu do następujących obszarów badawczych: podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu projektami, podejścia sieciowego i formuły organizacji uczącej się, oceny sprawności działania, doskonalenia systemów wczesnego ostrzegania, zarządzania kryzysowego, zarządzania jakością, metodologii analizy kompetencji kadry menedżerskiej, koncepcji władania korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, etyki w biznesie, rozwoju nauk o zarządzaniu, zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym, organizacji radiowej w otoczeniu rynkowym, globalizacji przedsiębiorstw.

Przedmiotem badań były zagadnienia podstawowe z rozległego zakresu wiedzy nauk o zarządzaniu. Dobór zagadnień został dokonany przede wszystkim ze względu na potrzebę systematyzacji głównych ujęć modelowych oraz metod i procedur badawczych, służących doskonaleniu m.in. procesów zarządzania, systemów wytwórczych, procesów pracy.

Efektem realizacji badań jest studium, które przedstawia z jednej strony propozycje metodologiczne w zakresie modelowania procesów zarządzania, z drugiej zaś obejmuje przegląd doświadczeń i projektów wdrożeniowych, w związku z aplikacjami nowych koncepcji i podejść badawczych w działalności praktycznej.