Celem projektu będzie dokonanie przeglądu, analizy porównawczej oraz oceny współczesnych koncepcji badawczych dotyczących współpracy międzyorganizacyjnej, jak również analiza i ocena form tej współpracy. Badania będą zmierzać w kierunku identyfikacji i oceny efektów oraz barier współpracy międzyorganizacyjnej oraz ryzyka podejmowania takiej współpracy. Przedmiotem badań będą wybrane aspekty współpracy międzyorganizacyjnej realizowane w ramach zróżnicowanych form (sieci biznesowe, sieci publiczne, sieci logistyczne, alianse i porozumienia o współpracy). Wstępnie przyjęto, iż zakres badań będzie dotyczył następujących aspektów (obszarów badawczych): ocena efektywności, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie strategiczne. Badania ukierunkowane zostaną na identyfikację głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce.

Relacje międzyorganizacyjne, zakres i formy współpracy, tworzenie wzajemnych więzi i sieci organizacyjnych stały się w ostatnich latach obszarem intensywnych badań naukowych. Podjęte zadania badawcze wpisują się w nurt współczesnych badań nad procesami współdziałania międzyorganizacyjnego. Projekt będzie stanowić próbę wypełnienia luki teoretyczno – empirycznej w zakresie rozpoznania korzyści oraz szeroko rozumianych kosztów i negatywnych stron współpracy. Analiza opracowań poświęconych tematyce współpracy międzyorganizacyjnych w ostatnich latach dowodzi, że zwłaszcza obszar związany z rozpoznaniem negatywnych efektów współpracy międzyorganizacyjnej stanowi lukę badawczą nie tylko o dużym potencjale naukowym, lecz także istotną z punktu widzenia praktyki zarządzania. Jest to bardzo ważny i potrzebny kierunek badań, pokazujący zagrożenia i ograniczenia współpracy i związane z tym ryzyko.

Efektem podjętych badań będzie:

  • rozpoznanie i scharakteryzowanie najnowszych teorii i koncepcji badawczych związanych z procesem współpracy międzyorganizacyjnej,
  • identyfikacja efektów i barier współpracy międzyorganizacyjnej,
  • rozpoznanie i ocena zróżnicowanych form współpracy międzyorganizacyjnej,
  • identyfikacja i ocena ryzyka podejmowania współpracy międzyorganizacyjnej.

Wyniki badań będą publikowane w postaci artykułów naukowych i referatów na konferencje oraz zostaną wykorzystane w pracach habilitacyjnych i doktorskich. Efekty przeprowadzonych badań zostaną również wykorzystane dla celów dydaktycznych, podczas zajęć prowadzonych przez członków zespołu badawczego.