Projekt ma charakter studium teoretyczno-metodologicznego. Jest ujęciem modelowym systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów i procedur zarządzania informacjami i wiedzą w ramach tego systemu, stanowiących szereg narzędzi metodologicznych i użytkowych. Zasadniczym celem prac badawczych było usystematyzowanie dostępnej wiedzy i doświadczeń w omawianej dziedzinie, a także zaprezentowanie własnych rozwiązań, z wyeksponowaniem instrumentalnych aspektów zarządzania informacjami i wiedzą. Przedmiotem rozważań był system informacji menedżerskiej, zaprojektowany jako złożone instrumentarium diagnostyczno-planistyczne, wspomagające kadrę menedżerską firmy, w tym zarząd (szczebel strategiczny) oraz kierownictwo operacyjne.

Zakres przeprowadzonych badań obejmował następujące obszary problemowe:

  • projektowanie systemów referencyjnych zarządzania, w tym także projektowanie organizacji procesów informacyjnych,
  • system zarządzania informacjami i wiedzą w sferze finansowo-księgowej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspomagania informatycznego,
  • zarządzanie jakością w jednostkach administracji publicznej, ze wskazaniem miejsca i roli adekwatnych nośników informacji,
  • zarządzanie informacjami i wiedzą w dziedzinie negocjacji gospodarczych we współczesnym przedsiębiorstwie, w przekroju faz procesu negocjacji.

W zakresie metodologii badań wykorzystano zarówno podejścia analityczno-diagnostyczne, jak i elementy metodologii projektowania, w szczególności w zakresie zarządzania informacją menedżerską i wiedzą w działalności firmy. W ramach przeprowadzonych badań nie tylko dokonano systematyki stosowanych dotychczas metod w rozważanym obszarze, ale także przedstawiono propozycje nowych narzędzi badawczych, stanowiących oryginalne propozycje autorów oraz rozwinięcia metod stosowanych w innych dziedzinach.