Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami

Celem projektu jest prezentacja zarówno metodyk uniwersalnych, o charakterze kompleksowym, jak również metodyk szczegółowych, dotyczących jednorodnych obszarów (dziedzin) zarządzania. W ramach pierwszej grupy przedstawiona została diagnostyka i projektowanie systemu zarządzania procesowego, wybrane metodyki analizy preferencji wraz z omówieniem niektórych technik pomocniczych w zakresie oceny systemu i wyboru rozwiązań bazowych, jak i projektowych. W ramach drugiej grupy omówione zostały metodyki dotyczące diagnozy i podejmowania decyzji m.in.

Kategoria: 

Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem

Celem projektu jest identyfikacja, analiza porównawcza oraz systematyzacja podstawowych koncepcji, modeli i metod organizacji procesów zarządzania w odniesieniu do następujących obszarów badawczych: podejścia funkcjonalnego w zarządzaniu projektami, podejścia sieciowego i formuły organizacji uczącej się, oceny sprawności działania, doskonalenia systemów wczesnego ostrzegania, zarządzania kryzysowego, zarządzania jakością, metodologii analizy kompetencji kadry menedżerskiej, koncepcji władania korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, etyki w biznesie, rozwoju nauk o zar

Kategoria: 

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część II

Zasadniczym celem badań było rozwinięcie rozwiązań metodologicznych realizowanych w projekcie badań statutowych z roku 2009, ze szczególnym uwzględnieniem opisu metod i zasad projektowania oraz charakterystyki procesu implementacji. Badania koncentrowały się na zagadnieniach aplikacyjnych, obejmujących prezentacje empiryczne wskazujące na możliwości i ograniczenia praktycznych zastosowań omawianych metod i technik (m.in. analiza spójności preferencji w zarządzaniu strategicznym).

Kategoria: 

Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem - część I

Ogólnym celem prac badawczych było usystematyzowanie najważniejszych problemów dotyczących systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz przedstawienie koncepcji teoretyczno-metodologicznych analizy i projektowania tego rodzaju systemów.

Przedmiotem badań był system zarządzania firmą w dwóch znaczeniach:

Kategoria: 

Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji

Przedmiotem prac badawczych był szeroko rozumiany rozwój organizacji, obejmujący doskonalenie jej funkcjonowania w wymiarze strategicznym, w odniesieniu do firmy jako całości oraz jej wszystkich kluczowych dziedzin (obszarów) funkcjonalnych, a także zmiany organizacyjne, traktowane jako wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia ukierunkowane na wzrost efektywności działania firmy, adekwatne do strategii jej rozwoju.

Kategoria: 

System informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym

Projekt jest przedsięwzięciem naukowo-badawczym dotyczącym koncepcji, modeli i metod zarządzania informacjami i wiedzą oraz problematyki planowania analizy strategicznej. Celem prac badawczych było przedstawienie własnych propozycji rozwiązań metodycznych, a także usystematyzowanie doświadczeń z wcześniejszych badań na podstawie analizy porównawczej literatury przedmiotu. w trzech dziedzinach:

Kategoria: 

Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej

Projekt ma charakter studium teoretyczno-metodologicznego. Jest ujęciem modelowym systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów i procedur zarządzania informacjami i wiedzą w ramach tego systemu, stanowiących szereg narzędzi metodologicznych i użytkowych. Zasadniczym celem prac badawczych było usystematyzowanie dostępnej wiedzy i doświadczeń w omawianej dziedzinie, a także zaprezentowanie własnych rozwiązań, z wyeksponowaniem instrumentalnych aspektów zarządzania informacjami i wiedzą.

Kategoria: 

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

Ukazała się książka Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji pod redakcją Prof. UEK dra hab. Pawła Cabały, której autorami są pracownicy Katedry Procesu Zarządzania. Jednym z istotnych czynników wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami. Procesy zarządzania projektami mogą być rozpatrywane w kilku aspektach: celowościowym, funkcjonalnym, podmiotowym, strukturalnym oraz instrumentalnym. Szczególną rolę w doskonaleniu procesów zarządzania projektami spełnia aspekt instrumentalny obejmujący metody. Stanowią one usystematyzowane, oparte na naukowych zasadach, sposoby postępowania zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów powstających w trakcie procesu projektowania, w szczególności obejmującego: definiowanie zakresu projektu, analizę preferencji i podejmowania decyzji, zarządzanie czasem i planowanie zasobów, zarządzanie zespołami projektowymi, zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kosztami (w tym procesów kontroli projektu).

Kategoria: 

Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych

Beata Barczak
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Monografie Nr 241, 2016, s. 360, ISBN 978-83-7252-717-2

Głównym problemem naukowo-badawczym podjętym w monografii jest stworzenie metodycznych podstaw oceny efektywności struktur sieciowych poprzez opracowanie wielowymiarowego, zintegrowanego systemu oceny efektywności struktur sieciowych, obejmującego: model organizacji sieciowej, zasady oceny efektywności struktur sieciowych, model systemu oceny efektywności struktur sieciowych, kryteria i wzorce oceny efektywności struktur sieciowych oraz modele, metody i techniki szczegółowe. Przedmiot badań teoretycznych i praktycznych stanowi zatem efektywność struktur sieciowych ujmowana w pięciu wymiarach: organizacyjnym (strukturalnym), ekonomicznym, zarządzania wiedzą i organizacyjnego uczenia się, innowacyjności oraz społecznym.

Kategoria: 

Strony