pt., 2020-12-11 16:46
Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects
Metodyki zarządzania projektami opisują preferowane podejścia do zarządzania jakością projektu, a także stosowane metody i narzędzia. Mimo to problemy związane z jakością w projektach budowlanych są nadal powszechne. Prezentowane badania miały na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników związanych z jakością w zarządzaniu projektami budowlanymi i znalezienie relacji między nimi, aby pomóc naukowcom i kierownikom projektów lepiej reagować na problemy związane z jakością. Systematyczny przegląd literatury (SLR) został wykorzystany do zidentyfikowania wcześniejszych badań dotyczących czynników związanych z jakością. Przegląd literatury i dalsza analiza ilościowa ujawniły, że czynniki jakościowe są powiązane z trzema kategoriami: jakością procesu projektowego, jakością procesów organizacyjnych oraz jakość rezultatów (produktów), które razem tworzą jakość całego projektu budowlanego. Wyniki prezentują czynniki związane z jakością (14 dotyczyło jakości procesów, 6 jakości organizacji, 13 jakości produktów), które należy uwzględnić w dalszych badaniach oraz planowaniu i realizacji projektów budowlanych. Ich włączenie na etapie planowania powinno pomóc kierownikom projektów, sponsorom i komitetom sterującym uniknąć lub zminimalizować problemy związane z jakością. Co więcej, badanie to rzuca ciekawe światło na jakość. Stwierdziliśmy, że jakość procesów i jakość organizacji powinna mieć pierwszeństwo przed jakością produktu końcowego. Na bazie uzyskanych wyników opracowano zerowy model równań strukturalnych (SEM), który będzie punktem wyjścia do dalszych badań w przedsiębiorstwach budowlanych.
  • Wawak, S.; Ljevo, Ž.; Vukomanović, M. Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review. Sustainability 2020, 12, 10376, DOI: 10.3390/su122410376.
  • Link do artykułu (open-access): https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376#