Research trends in quality management in years 2000-2019

W International Journal of Quality and Service ukazał się kolejny artykuł wykorzystujący nasze autorskie narzędzie do wykrywania trendów w publikacjach. Tym razem przebadaliśmy 4833 pełne teksty artykułów z 8 czasopism poświęconych zarządzaniu jakością z ostatnich 20 lat. 

Współautorami badań są: Sławomir Wawak (UEK), Piotr Rogala (UE we Wrocławiu) oraz Su Mi Dahlgaard-Park (Lund University, Szwecja).

Wykryliśmy 45 trendów, w tym 17 długoterminowych, 4 zanikające, 11 wyłaniających się oraz 13 efemeryd. Trendy wskazują na główne kierunki rozwoju zarządzania jakością. Ponadto wskazują na nowe obiecujące obszary badań. 

Podobnie jak w poprzednim artykule poświęconym zarządzaniu projektami, wykorzystaliśmy TF-IDF, HDBSCAN oraz naszą autorską metodę. Także tym razem udało nam się potwierdzić wyniki poprzednich badań, ale jednocześnie wskazać na dodatkowe, niewykryte wcześniej trendy.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight.

Kategoria: 

Evolution of project management studies in the XXI century

W czasopiśmie International Journal of Managing Projects in Busines pojawił się artykuł autorstwa Sławomira Wawaka i Krzysztofa Woźniaka pt. Evolution of project management studies in the XXI century. W artykule poddano analizie pełne teksty ponad 3500 artykułów opublikowanych w latach 2000-2019 w czasopismach poświęconych zarządzaniu projektami.

W efekcie wykryto 43 trendy, które pokazują nie tylko rozwój badań w obszarze zarządzania projektami, ale także wskazówki dotyczące obiecujących nowych kierunków badań. 

Przeprowadzone badania były możliwe do wykonania dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do analizy tekstu. Wykorzystano z jednej strony znane narzędzia, np. TF-IDF czy HDBSCAN. Jednocześnie metodyka badań została uzupełniona o autorską propozycję mechanizmu wykrywania trendów na podstawie analizy pełnotekstowej. Należy podkreślić, że wyniki są spójne z niektórymi poprzednimi badaniami, ale jednocześnie przedstawiają znacznie bardziej szczegółowe informacje, nieobciążone wcześniejszymi opiniami badaczy. Wyniki pokazują także przewagę proponowanego podejścia nad analizą jedynie słów kluczowych, tytułów czy abstraktów.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight

Kategoria: 

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Ukazała się książka Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań będąca rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania.

Celem monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do tych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy prowadzą badania na pograniczu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Zagadnienia poruszane w książce mogą także zainteresować przedstawicieli praktyki gospodarczej, zwłaszcza osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacjach zarządzanych przez projekty.

Elektroniczna wersja książki jest dostępna na stronie wydawnictwa, a także w Google Books oraz sklepie Play dla urządzeń Android.

Kategoria: 

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

Celem badań był przegląd, analiza i ocena użyteczności wybranych metod zarządzania projektami, omawianych w krajowej i światowej literaturze przedmiotu oraz stosowanych w praktyce gospodarczej. Przyjęto założenie, że ocena użyteczności metod przeprowadzona zostanie z punktu widzenia ich wpływu na możliwości podnoszenia efektywności realizacji ściśle zdefiniowanych procesów projektowania. Ponadto celem badań było określenie zasad doboru wspomnianych metod oraz kierunków ich doskonalenia.

Kategoria: 

Koncepcje badania sprawności systemów zarządzania

Celem projektu był przegląd, krytyczna analiza i ocena współczesnych koncepcji analizy sprawności wybranych systemów zarządzania. Badania zostały ukierunkowane na rozwinięcie uniwersalnego znaczenia sprawności w odniesieniu do poziomów zarządzania organizacjami (zarządzania strategicznego i operacyjnego), a także do wybranych dziedzin i funkcji zarządzania, w szczególności do systemu zarządzania informacjami, jakością, zapasami, systemu motywacyjnego, nadzoru korporacyjnego, systemów logistycznych i innych.

Kategoria: 

Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część II

Celem badań podjętych w projekcie jest charakterystyka metod omawianych w światowej literaturze przedmiotu i stosowanych w praktyce zarządzania, ocena i rozwinięcie wybranych koncepcji oraz wskazanie kierunków dalszego doskonalenia proponowanych rozwiązań metodycznych. Punkt wyjścia prac w ramach części II projektu stanowił przegląd współczesnych rozwiązań metodycznych w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania dziedzinami, które zidentyfikowano jako obszary badawcze w części I projektu.

Kategoria: 

Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu - część I

Projekt obejmie przegląd, analizę porównawczą oraz systematykę współczesnych tendencji i koncepcji badawczych, które pojawiły się w okresie kilku ostatnich dekad w nauce o zarządzaniu. Celem badań jest identyfikacja głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce zarządzania organizacjami. Badania dotyczyły trzech obszarów tematycznych, tj. systemów organizacyjnych, systemów informacyjnych oraz systemów motywacyjnych.

Kategoria: 

Strony