Modele sieci organizacyjnych

Nakładem wydawnictwa UEK ukazała się książka autorstwa Beaty Barczak pt. „Modele sieci organizacyjnych".  Monografia stanowi studium teoretyczno-metodyczne mające na celu ukazanie fenomenu sieci organizacyjnych z perspektywy analizy różnorodności ich modeli. Celem monografii było opracowanie wielopoziomowej typologii modeli sieci organizacyjnych, która pełni zarówno funkcję teoretyczną, poprzez wskazanie trendów rozwoju modeli sieci organizacyjnych, jak i praktyczną, stanowiąc narzędzie do dalszych analiz. Zaprezentowano modele sieci organizacyjnych w podziale na: sieci biznesowe, sieci franczyzowe, sieci publiczne, sieci oparte na wiedzy i technologii ICT oraz współczesne modele sieci złożonych. W monografii wskazano także kierunki badań w zakresie trendów rozwoju określonych typów modeli sieci organizacyjnych oraz możliwości doskonalenia zaproponowanej koncepcji 

Zaproponowane podejście jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania sieci organizacyjnych, m.in. w zakresie kompleksowego ujęcia modeli sieci organizacyjnych. Książka jest adresowana zarówno do badaczy zajmujących się problematyką sieci, jak i praktyków chcących poznać i doskonalić procesy współdziałania w ramach różnorodnych sieci. Może być również pomocna dla studentów oraz prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie księgarni wydawnictwa UEK.

Zarządzanie projektami. Zarys problematyki

Ukazał się nowy podręcznik autorstwa pracowników Katedry wydany pod redakcją P. Cabały i S. Wawaka. Wydawnictwo UEK w Krakowie. Książka jest dostępna w księgarni internetowej UEK.

Podręcznik stanowi wprowadzenie do zarządzania projektami. Ma wspomagać samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego zadbano o powiązanie kolejności wprowadzanych tematów z procesem realizacji projektów w praktyce. Początkowe rozdziały poświęcono podstawowym założeniom zarządzania projektami, definiowaniu projektu, budowie zespołu oraz omówieniu znaczenia interesariuszy. Kolejne rozdziały pozwalają na pogłębienie wiedzy dotyczącej podstawowych wymiarów i ograniczeń projektu. Następnie pokazano projekt w szerszej perspektywie: omówiono podejście procesowe, scharakteryzowano kaskadowe oraz zwinne podejścia do realizacji przedsięwzięć i wskazano kryteria ich doboru, zaprezentowano narzędzia typowe dla metodyk adaptacyjnych, które są coraz częściej stosowane w projektach kaskadowych. Na koniec przedstawiono wyzwania związane z zarządzaniem projektami, które stoją zarówno przed praktykami, jak i przed badaczami.

Książka jest adresowana do studentów chcących poznać podstawy zarządzania projektami. Może być również pomocna dla przedsiębiorców i praktyków pragnących doskonalić procesy zarządzania projektami w swych organizacjach, a także dla prowadzących zajęcia i kursy specjalistyczne w tym zakresie.

Metody zarządzania ryzykiem w rozwoju organizacyjnym

Jednym z istotnych czynników rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w organizacji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszyć możliwość wystąpienia niekorzystnych sytuacji w przypadku realizowania działań rozwojowych o charakterze innowacyjnym. Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę, ocenę, sterowanie, kontrolę i monitoring ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu funkcjonowania organizacji.

Kategoria: 

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji

W każdej organizacji realizowane są działania o różnym stopniu szczegółowości. Działania te tworzą pewne uporządkowane całości, które wyodrębnia się jako procesy lub projekty. Projekty odgrywają szczególnie ważną rolę w warunkach zmiennego otoczenia. Uruchamianie projektów jest odpowiedzią na nowe potrzeby i wyzwania, a zarządzanie portfelem stanowi mechanizm pozwalający utrzymywać równowagę między organizacją a otoczeniem. Portfel projektów to zbiór przedsięwzięć, które łącznie mają przyczyniać się do osiągania celów strategicznych organizacji.

Kategoria: 

Koncepcje i formy współpracy międzyorganizacyjnej

Celem projektu będzie dokonanie przeglądu, analizy porównawczej oraz oceny współczesnych koncepcji badawczych dotyczących współpracy międzyorganizacyjnej, jak również analiza i ocena form tej współpracy. Badania będą zmierzać w kierunku identyfikacji i oceny efektów oraz barier współpracy międzyorganizacyjnej oraz ryzyka podejmowania takiej współpracy. Przedmiotem badań będą wybrane aspekty współpracy międzyorganizacyjnej realizowane w ramach zróżnicowanych form (sieci biznesowe, sieci publiczne, sieci logistyczne, alianse i porozumienia o współpracy).

Kategoria: 

Współczesne kierunki badań w teorii i praktyce zarządzania organizacjami

Celem projektu jest dokonanie przeglądu, analizy porównawczej oraz oceny współczesnych koncepcji analizy i doskonalenia procesów zarządzania organizacjami. Badania ukierunkowane zostaną na identyfikację głównych zagadnień i problemów opisywanych w literaturze krajowej i zagranicznej oraz rozpoznanie tendencji występujących w praktyce zarządzania organizacjami. Końcowym efektem badań będzie przegląd, analiza i ocena współczesnych koncepcji, modeli i metod odnoszących się do procesu zarządzania organizacjami.

Kategoria: 

Kierunki i trendy w badaniach podstawowych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości

Celem projektu jest identyfikacja aktualnych światowych trendów i kierunków rozwoju badań nauk o zarządzaniu i jakości w odniesieniu między innymi do następujących dziedzin: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, zarządzanie logistyką, zarządzanie rozwojem, corporate governance, humanizacja i ergonomia, zarządzanie mediami, zarządzanie zasobami ludzkimi, sieci przedsiębiorstw, zespoły wirtualne i zarządzanie zwinne (agile), złożoność w zarządzaniu, zarządzanie w warunkach niepewności.

Kategoria: 

Zarządzanie jakością w przemyśle 4.0

W Katedrze rozpoczynamy badania poświęcone problematyce Jakości 4.0. Zapraszamy pracowników przedsiębiorstw do wzięcia udziału w krótkim (4 pytania zamknięte + metryczka) badaniu wstępnym na temat Przemysłu 4.0 oraz przemian w zarządzaniu jakością. Link: https://kpz.uek.krakow.pl/limesurvey/index.php/491945

Bardzo proszę wszystkich o pomoc w udostępnianiu tej informacji.

Jakość 4.0 jest elementem Przemysłu 4.0 i obejmuje m.in.:

  • współtworzenie wartości dzięki integracji działów, procesów i całych przedsiębiorstw,
  • podejście systemowe do zarządzania, cybernetyka,
  • zapewnienie zaufania, przejrzystości i współpracy,
  • integracja fizycznej infrastruktury organizacji z siecią i bazami danych,
  • gromadzenie i analizowanie na żywo danych o funkcjonowaniu infrastruktury,
  • szybkie, adaptacyjne uczenie się i wprowadzanie zmian zanim pojawią się problemy (predykcja),
  • wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do monitorowania, analiz oraz podejmowania decyzji.

Badania wstępne są prowadzone w Czechach, Słowacji i Polsce.

Kategoria: 

Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review

Project management frameworks describe the preferred approaches to project quality management, as well as applicable methods and tools. Despite this, quality problems in the construction project are still widespread. This study aimed to identify crucial quality-related factors in construction project management and find relations between them, to help researchers and project managers better respond to quality issues. A systematic literature review (SLR) was used to identify previous studies on quality-related factors. Literature review and further quantitative analysis revealed that quality-related factors are related to three categories: Quality of project process, quality of organisational processes, and quality of results (products), which together create the quality of the whole construction project. The results highlight quality-related factors (14 related to the quality of processes, 6 to quality of an organisation, and 13 to quality of products) that should be taken into account in further research, as well as planning and executing construction projects. Their inclusion at the planning stage should help project managers, sponsors, and steering committees avoid or minimise quality-related problems. Moreover, this study sheds an interesting light on quality. We found that the quality of processes and quality of an organisation has precedence over the final product quality. Based on the results of the study, structural equation modelling (SEM) was used to create a null model that will be the starting point for further research in the construction enterprises.

  • Wawak, S.; Ljevo, Ž.; Vukomanović, M. Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review. Sustainability 2020, 12, 10376.
  • Full article: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376#
Kategoria: 

Strony