Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review

Project management frameworks describe the preferred approaches to project quality management, as well as applicable methods and tools. Despite this, quality problems in the construction project are still widespread. This study aimed to identify crucial quality-related factors in construction project management and find relations between them, to help researchers and project managers better respond to quality issues. A systematic literature review (SLR) was used to identify previous studies on quality-related factors. Literature review and further quantitative analysis revealed that quality-related factors are related to three categories: Quality of project process, quality of organisational processes, and quality of results (products), which together create the quality of the whole construction project. The results highlight quality-related factors (14 related to the quality of processes, 6 to quality of an organisation, and 13 to quality of products) that should be taken into account in further research, as well as planning and executing construction projects. Their inclusion at the planning stage should help project managers, sponsors, and steering committees avoid or minimise quality-related problems. Moreover, this study sheds an interesting light on quality. We found that the quality of processes and quality of an organisation has precedence over the final product quality. Based on the results of the study, structural equation modelling (SEM) was used to create a null model that will be the starting point for further research in the construction enterprises.

  • Wawak, S.; Ljevo, Ž.; Vukomanović, M. Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review. Sustainability 2020, 12, 10376.
  • Full article: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376#
Tags: 

Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review

Metodyki zarządzania projektami opisują preferowane podejścia do zarządzania jakością projektu, a także stosowane metody i narzędzia. Mimo to problemy związane z jakością w projektach budowlanych są nadal powszechne. Prezentowane badania miały na celu zidentyfikowanie kluczowych czynników związanych z jakością w zarządzaniu projektami budowlanymi i znalezienie relacji między nimi, aby pomóc naukowcom i kierownikom projektów lepiej reagować na problemy związane z jakością. Systematyczny przegląd literatury (SLR) został wykorzystany do zidentyfikowania wcześniejszych badań dotyczących czynników związanych z jakością. Przegląd literatury i dalsza analiza ilościowa ujawniły, że czynniki jakościowe są powiązane z trzema kategoriami: jakością procesu projektowego, jakością procesów organizacyjnych oraz jakość rezultatów (produktów), które razem tworzą jakość całego projektu budowlanego. Wyniki prezentują czynniki związane z jakością (14 dotyczyło jakości procesów, 6 jakości organizacji, 13 jakości produktów), które należy uwzględnić w dalszych badaniach oraz planowaniu i realizacji projektów budowlanych. Ich włączenie na etapie planowania powinno pomóc kierownikom projektów, sponsorom i komitetom sterującym uniknąć lub zminimalizować problemy związane z jakością. Co więcej, badanie to rzuca ciekawe światło na jakość. Stwierdziliśmy, że jakość procesów i jakość organizacji powinna mieć pierwszeństwo przed jakością produktu końcowego. Na bazie uzyskanych wyników opracowano zerowy model równań strukturalnych (SEM), który będzie punktem wyjścia do dalszych badań w przedsiębiorstwach budowlanych.
  • Wawak, S.; Ljevo, Ž.; Vukomanović, M. Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects—A Systematic Literature Review. Sustainability 2020, 12, 10376, DOI: 10.3390/su122410376.
  • Link do artykułu (open-access): https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376#
Tags: 

Research trends in quality management in years 2000-2019

W International Journal of Quality and Service ukazał się kolejny artykuł wykorzystujący nasze autorskie narzędzie do wykrywania trendów w publikacjach. Tym razem przebadaliśmy 4833 pełne teksty artykułów z 8 czasopism poświęconych zarządzaniu jakością z ostatnich 20 lat. 

Współautorami badań są: Sławomir Wawak (UEK), Piotr Rogala (UE we Wrocławiu) oraz Su Mi Dahlgaard-Park (Lund University, Szwecja).

Wykryliśmy 45 trendów, w tym 17 długoterminowych, 4 zanikające, 11 wyłaniających się oraz 13 efemeryd. Trendy wskazują na główne kierunki rozwoju zarządzania jakością. Ponadto wskazują na nowe obiecujące obszary badań. 

Podobnie jak w poprzednim artykule poświęconym zarządzaniu projektami, wykorzystaliśmy TF-IDF, HDBSCAN oraz naszą autorską metodę. Także tym razem udało nam się potwierdzić wyniki poprzednich badań, ale jednocześnie wskazać na dodatkowe, niewykryte wcześniej trendy.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight.

Tags: 

Evolution of project management studies in the XXI century

W czasopiśmie International Journal of Managing Projects in Busines pojawił się artykuł autorstwa Sławomira Wawaka i Krzysztofa Woźniaka pt. Evolution of project management studies in the XXI century. W artykule poddano analizie pełne teksty ponad 3500 artykułów opublikowanych w latach 2000-2019 w czasopismach poświęconych zarządzaniu projektami.

W efekcie wykryto 43 trendy, które pokazują nie tylko rozwój badań w obszarze zarządzania projektami, ale także wskazówki dotyczące obiecujących nowych kierunków badań. 

Przeprowadzone badania były możliwe do wykonania dzięki zastosowaniu nowatorskiego podejścia do analizy tekstu. Wykorzystano z jednej strony znane narzędzia, np. TF-IDF czy HDBSCAN. Jednocześnie metodyka badań została uzupełniona o autorską propozycję mechanizmu wykrywania trendów na podstawie analizy pełnotekstowej. Należy podkreślić, że wyniki są spójne z niektórymi poprzednimi badaniami, ale jednocześnie przedstawiają znacznie bardziej szczegółowe informacje, nieobciążone wcześniejszymi opiniami badaczy. Wyniki pokazują także przewagę proponowanego podejścia nad analizą jedynie słów kluczowych, tytułów czy abstraktów.

Artykuł jest dostępny na stronach Emerald Insight

Tags: 

Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań

Ukazała się książka Zarządzanie portfelem projektów w organizacji. Koncepcje i kierunki badań będąca rezultatem badań prowadzonych w Katedrze Procesu Zarządzania.

Celem monografii jest przegląd, analiza i ocena koncepcji zarządzania portfelem projektów w organizacji. Podejście portfelowe do zarządzania projektami lokuje omawianą problematykę w dziedzinie zarządzania strategicznego. Motywem przewodnim rozważań jest przyjęcie tezy o rosnącym znaczeniu projektów w kształtowaniu oraz implementacji strategii współczesnych organizacji. Książka zawiera trzynaście rozdziałów, które zostały zgrupowane w trzech częściach zatytułowanych: koncepcje, metody oraz zastosowania.

Monografia jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do tych przedstawicieli środowiska naukowego, którzy prowadzą badania na pograniczu zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Zagadnienia poruszane w książce mogą także zainteresować przedstawicieli praktyki gospodarczej, zwłaszcza osób zajmujących kierownicze stanowiska w organizacjach zarządzanych przez projekty.

Elektroniczna wersja książki jest dostępna na stronie wydawnictwa, a także w Google Books oraz sklepie Play dla urządzeń Android.

Tags: 

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

Celem badań był przegląd, analiza i ocena użyteczności wybranych metod zarządzania projektami, omawianych w krajowej i światowej literaturze przedmiotu oraz stosowanych w praktyce gospodarczej. Przyjęto założenie, że ocena użyteczności metod przeprowadzona zostanie z punktu widzenia ich wpływu na możliwości podnoszenia efektywności realizacji ściśle zdefiniowanych procesów projektowania. Ponadto celem badań było określenie zasad doboru wspomnianych metod oraz kierunków ich doskonalenia.

Tags: 

Pages