Miejsce i czas: Kraków-Osieczany, kwiecień 2005

Spis referatów

 1. Sylwia Pierzchawka, Aleksandra Sus-Januchowska - Organizacja przyszłości - próba konceptualizacji podstawowych kategorii epistemologicznych
 2. Kamila Malewska - "Dwuogniskowa" wizja strategii przedsiębiorstwa
 3. Andrzej Borczuch - Analiza stopnia zdywersyfikowania portfeli wiodących Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
 4. Wojciech Machel - Strategiczna innowacyjność organizacji
 5. Karol Kuczera - Determinanty i bariery polskiego e-biznesu
 6. Konrad Swałdek, Artur Sadowski, Mirosław Szmeling - Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 7. Katarzyna Bartusik, Jolanta Walas-Trębacz - Fundusze unijne wspierające rozwój gospodarczy Polski
 8. Wojciech Czakon - Sieci międzyorganizacyjne w strategii konkurencji
 9. Magdalena Dołchasz, Tomasz Kafel - Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
 10. Agnieszka Herdan - Analiza porównawcza zasad nadzoru korporacyjnego na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii
 11. Szymon St. Kamiński - Model współpracy pomiędzy konsultantem a jego klientem
 12. Tomasz Małkus - Rozwój kooperacji w outsourcingu
 13. Renata Oczkowska, Grażyna Śmigielska - Powiązania sieciowe w tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 14. Anna Pietruszka-Ortyl - Motywy zawierania aliansów strategicznych przedsiębiorstw
 15. Marek Rawski - Wpływ wybranych elementów otoczenia na częstotliwość wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstw (w świetle wyników badań)
 16. Beata Wierzbicka - Polityka ochrony konkurencji w Unii Europejskiej. Dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych. Znaczenie dla polskich przedsiębiorców
 17. Maria Aluchna, Beata Mierzejewska, Rafał Mrówka, Mikołaj Pindelski - Komercyjne wykorzystanie modelu open source
 18. Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek - Przedsiębiorczość menedżerów w korporacyjnych systemach zarządzania
 19. Szymon Cyfert - Strategiczna odnowa organizacji - proces wymuszonego doskonalenia organizacji
 20. Daniel Gach - Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie?
 21. Marcin Komańda - Struktura sieciowa a dyfuzja wiedzy
 22. Janusz Marek Lichtarski - Formalizacja a elastyczność organizacji
 23. Maria Majewska, Michał Dembski - Postrzeganie hierarchii we współczesnej organizacji gospodarczej
 24. Jerzy Niemczyk - Ujęcie procesowe w kontekście antynomii zarządzania
 25. Aneta Rzążewska - Controlling jako innowacyjny instrument w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 26. Witold Szumowski - Ewolucja koncepcji zarządzania procesami
 27. Sławomir Wawak, Krzysztof Woźniak - Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa
 28. Joanna Żukowska-Budka - Charakterystyka organizacji wirtualnej z uwzględnieniem wybranych cech organizacji sieciowej
 29. Adela Barabasz - Innowacje a konflikt w organizacji
 30. Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Formy innowacji w działalności przedsiębiorstwa
 31. Krzysztof Ćwik - Proinnowacyjne postawy małych przedsiębiorstw w świetle stosowanych przez nie strategii - wyniki badań empirycznych
 32. Agnieszka Jasińska - Innowacja czynnikiem sukcesu bądź destabilizacji organizacji
 33. Alicja Jasińska - Rola innowacji w działalności przedsiębiorstwa
 34. Joanna Kacała, Marek Wąsowicz - Innowacje w placówkach służby zdrowia
 35. Janusz Kraśniak - Uwarunkowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie
 36. Bogusz Mikuła - Wiedza organizacji i jej rozwój
 37. Bogusz Mikuła, Piotr Turcza - Strategie zarządzania wiedzą w praktyce
 38. Joanna Mróz- Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 39. Gabriela Roszyk-Kowalska - Wiedza kapitałem przedsiębiorstwa
 40. Ewa Stańczyk - Hugiet - Zarządzanie wiedzą w sektorze MSP
 41. Marek Ćwiklicki, Bernard Ziębicki - Ocena nowoczesnej koncepcji rozwoju pracowniczego w ramach programu adaptacyjnego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
 42. Anna Kolasińska - Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kontekście komercjalizacji przedsiębiorstw
 43. Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska - Lojalność pracownicza - postawa i zachowanie przedsiębiorcze czy konserwatywne?
 44. Sylwia Saczyńska - Uwarunkowania strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach wyższych
 45. Magdalena M.Stuss - Audyt w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi
 46. Renata Winkler - SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy
 47. Ewa Głuszek - Problemy pomiaru zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa
 48. Tomasz Obłój - Kapitał kulturowy organizacji
 49. Urszula Szulczyńska - Rola kierownictwa przedsiębiorstwa w generowaniu sukcesu strategii nowych produktów
 50. Agata Wiśniewska - Szałek - Sprawność menedżerów a ich poczucie lokalizacji kontroli
 51. Małgorzata Tyrańska, Andrzej Kozina - Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi