Profile picture for user bb

Aktualne informacje dla studentów, w tym godziny konsultacji, są publikowane i aktualizowane w e-wizytówce na Moodle. Kliknij tu, aby przejść do e-wizytówki.

Plan zajęć znajdziesz tutaj.

Current information for students, including office hours, is published on my profile on Moodle server. Please click here to move to Moodle.

Here you'll find courses schedule.

 

doktor habilitowany nauk ekonomicznych,  zatrudniona w Katedrze Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1991 r. Ukończyła studia w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach:

  • administracja publiczna – w szczególności zagadnienia związane z zarządzaniem jednostkami administracji publicznej i adaptacją metod z zakresu organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  • sieci organizacyjne - w szczególności zagadnienia związane z oceną efektywności struktur sieciowych, zarządzaniem sieciami organizacyjnymi, analizą relacji sieciowych,
  • zarządzanie innowacjami i proces innowacyjny,
  • współczesne koncepcje i metody zarządzania,
  • doskonalenie systemów zarządzania.

Rezultatem aktywności naukowej dr hab. Beaty Barczak jest dorobek obejmujący łącznie 137 opracowań. Jest autorką 92 opublikowanych prac naukowych, na które składają się: monografia naukowa, artykuły naukowe, rozdziały w monografiach. Jest także autorką lub współautorką  innych opracowań, na które składają się: niepublikowane projekty badawcze, niepublikowane raporty projektów badawczo-wdrożeniowych na rzecz praktyki gospodarczej, publikacje dydaktyczne i popularno-naukowe.

Najważniejsze publikacje: Pomiar centralności w sieciach organizacyjnych (2014), Problem poszukiwania granic sieci organizacyjnych (2015), Koncepcja oceny efektywności struktur sieciowych (2016).

W latach 2006 – 2008 zrealizowała grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik: prof. dr hab. A.Stabryła).

Jest  kierownikiem i wykonawcą projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Model oceny efektywności sieci biznesowych (2014 - 2016 - nr projektu DEC-2013/11/B/HS4/01030).

Od 1992 roku prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, metod heurystycznych, zarządzania firmą, zarządzania jednostkami administracji publicznej.

 

Praktyczne doświadczenie zdobyła uczestnicząc w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych, szczególnie z zakresu analizy i projektowania struktur organizacyjnych (w tym sieci biznesowych) systemów zarządzania, analizy struktur organizacyjnych i procesów w gminach. Projekty realizowane były m.in. dla następujących przedsiębiorstw i instytucji: Urząd Miasta i Gminy  Proszowice, Urząd Miasta i Gminy Skawina, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,  FOB  "Opakomet" w Krakowie, Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej „ODGW” w Krakowie.

Posiada konto przez

10 lat 10 miesięcy