Metody zarządzania ryzykiem w rozwoju organizacyjnym

Jednym z istotnych czynników rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w organizacji pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu i zmniejszyć możliwość wystąpienia niekorzystnych sytuacji w przypadku realizowania działań rozwojowych o charakterze innowacyjnym. Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę, ocenę, sterowanie, kontrolę i monitoring ryzyka zagrażającego bezpieczeństwu funkcjonowania organizacji. Proces zarządzania ryzykiem może być rozpatrywany w kilku aspektach: celowościowym, funkcjonalnym, podmiotowym, strukturalnym oraz instrumentalnym. Szczególną rolę w doskonaleniu procesu zarządzania ryzykiem spełnia aspekt instrumentalny obejmujący metody. Stanowią one usystematyzowane, oparte na naukowych zasadach, sposoby postępowania zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów powstających w trakcie realizacji poszczególnych faz procesu zarządzania ryzykiem. Celem badań jest analiza i ocena użyteczności wybranych metod zarządzania ryzykiem mających zastosowanie w diagnozie rozwoju organizacyjnego, omawianych w krajowej i światowej literaturze przedmiotu oraz stosowanych w praktyce gospodarczej (przedsiębiorstwach, instytucjach sektora publicznego). Badania pozwoliły doprecyzować zasady i kryteria doboru tych metod, a także wskazać kierunki dalszego ich doskonalenia.

Zakres przedmiotowy badań objął prace koncentrujące się na: dokonaniu klasyfikacji i przeglądu metod stosowanych w zarządzaniu ryzykiem, charakterystyce wybranych metod służących diagnozie ryzyka dla zdefiniowanego obszaru rozwoju organizacji (np. tworzenia strategii zarządzania organizacją, kreowania nowych produktów, współpracy międzyorganizacyjnej, adaptacji do reguł konkurencyjnej gry rynkowej) ocenie użyteczności prezentowanych metod oraz wskazaniu kierunków dalszego ich rozwoju. W trakcie badań zastosowano następujące metody: analiza krytyczna i porównawcza literatury przedmiotu oraz innych źródeł, selekcja, metody modelowania, symulacyjne, studia przypadków, metoda typologiczna, metody sondażu diagnostycznego: ankieta i wywiady eksperckie, analiza dokumentacji organizacyjnej, analiza statystyczna.

Badania pomogą w opracowaniu prac habilitacyjnych przez pracowników Katedry Procesu Zarządzania oraz przygotowaniu prac doktorskich przez doktorantów. Wykorzystanie uzyskanych wyników (publikacje naukowe, referaty, monografie). Rezultaty badań zostały opublikowanie w formie artykułów naukowych w periodykach specjalistycznych, a także wygłoszone w postaci referatów na konferencjach naukowych.

Kategoria: