Wydarzenia na UEK https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy Wydarzenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pl 2020-09-22 Obóz adaptacyjny ŚwieŻAK 2020 Wyjazd zorganizowany dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na ŚwieŻAKu studenci pierwszego roku mają okazję do integracji oraz zapoznania się ze studenckimi realiami. 0 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-09-23 Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 Katedra Rachunkowości oraz Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizują w dniach 2325 września 2020 roku Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości pod tytułem Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości. Projekt ten ma charakter unikatowy ze względu zarówno na poruszaną tematykę oraz nacisk na wymianę doświadczeń miedzy naukowcami a praktykami jak również na formę organizacji. Konferencja będzie odbywała się w formie online, a dla uczestników przygotowano trzy pakiety do wyboru (ONLINE, ONLINE VIP, ONLINE PREMIUM), dzięki czemu każdy uczestnik OZKR: teoretyk, praktyk, biegły rewident, doktorant czy student będzie mógł wybrać najlepiej dostosowaną do swoich potrzeb formę uczestnictwa.Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska naukowego z całej Polski oraz pogłębiona dyskusja nad problemami określonymi w temacie konferencji. Podstawowy zakres tematyczny konferencji, to:kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej,problemy wyceny i polityki bilansowej w rachunkowości,informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy,W ciągu trzech dni w wielu sesjach tematycznych prelegenci z liczących się ośrodków naukowych oraz administracji państwowej przedstawią wyniki najnowszych badań w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania. Będzie to okazja do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań, programów i produktów, a także wymiana doświadczeń ze środowiskiem praktyków. Innowacyjna będzie również sama forma konferencji w trybie online w której zapewnione zostaną aktywności jak w poprzednich latach.Na UEK w Pawilonie Sportowym planuje się budowę Studia, z którego zostaną nagrywane podstawowe fragmenty Konferencji (otwarcie, zamknięcie, sesja plenarna) z uczestnictwem wyłącznie Organizatora, Kierowników dwóch Katedr oraz Patrona, natomiast cała konferencja będzie miała charakter ONLINE, tj. poza 5 osobami w studiu nagrań wszyscy inny będą uczestniczyli w Konferencji zdalnie. 1 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-09-23 Worksop on Macroeconomic Research 2020 Zmiana terminu wydarzenia 2324 września br. Konferencja Workshop on Macroeconomic Research 2019 jest kontynuacją zorganizowanych w 2018 i 2019 roku konferencji pod nazwą Workshop on Macroeconomic Research. Planowana konferencja jest nową inicjatywą i pierwszą w Krakowie konferencją o charakterze warsztatowym poświęconą makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz zastosowaniu modeli ekonometrycznych.Celem konferencji jest stworzenie możliwości spotkania w UEK grupy ekonomistów obejmującej zarówno ekonomistów z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni, w której możliwa będzie wymiana poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań (około 50 uczestników).Warsztatowy charakter konferencji pozwala uczestnikom nie tylko na przedstawienie wyników prowadzonych badań i ich rozpowszechnienie w środowisku naukowym, ale także – z uwagi na dyskusję nad każdym wystąpieniem – na uzyskanie uwag i komentarzy od innych badaczy (efekty bezpośrednie). Poddanie wyników badań tego rodzaju ocenie pozwala wyeliminować słabe strony prezentowanych referatów, a następnie przygotować na ich podstawie dobre opracowania, których szanse na publikację w renomowanych czasopismach ekonomicznych są większe (efekty pośrednie). Oprócz wymienionych efektów konferencja stworzy przestrzeń do nawiązania współpracy naukowej między badaczami z różnych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych (dodatkowe efekty pośrednie). 2 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-09-25 Between revolution 4.0 and society 5.0 Międzynarodowe seminarium zdalne organizowane przez Zespoł problemu węzłowego 3.3. Model wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych w projekcie RiD we współpracy z Department of Global Innovation, Faculty of Global and Regional Studies, Toyo University. Seminarium jest organizowane w ramach projektu Społecznogospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 20192022. 3 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy 2020-10-17 Uroczyste wręczenie nagrody prof. Jerzego Indraszkiewicza Wręczenie nagrody prof. J. Indraszkiewicza było nieodłącznym elementem Promocji Absolwentów organizowanej co roku przez Wydział GAP. Nagroda ta jest oficjalnym wyróżnieniem dla najlepszego absolwenta, który wyróżnił się znaczną aktywnością podczas studiów. Główną nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto oraz symboliczna statuetka. 4 at https://kpz.uek.krakow.pl/imprezy